logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – żywność

Ostateczne Rozstrzygnięcia w zakresie dostaw żywności:

Część  1 – Warzywa i owoce świeże: „STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 kwota brutto 28.190,00 zł

Część  2 – Artykuły nabiałowe: Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice kwota brutto 38. 671,50 zł

Część  3 – Jaja kurze spożywcze świeże: Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec kwota brutto 4.128,00 zł

Część  4 – Warzywa i owoce mrożone: Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j., ul. Składowa 11, 41-902 Bytom kwota brutto 6 133,50  zł

Część  5 –  Ryby: Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j., ul. Składowa 11, 41-902 Bytom kwota brutto 12.181,00 zł

Część  6 – Artykuły różne (w słoikach, w puszkach, suche i sypkie): Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec kwota brutto 34.612,11 zł

Część  7 – Wędliny, drób i mięso – nie rozstrzygnięto

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 03.01.2020r.

Dostawa żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców żywności Hospicjum Sosnowieckie w dniu 03.01.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na potrzeby kuchni głównej centrum  w podziale na 7 Części,  na zasadach określonych niniejszym SOWUZ  Szczegółowy opis i wymagania dla poszczególnych części  zawiera Załącznik nr 1  do SOWUZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące Części :

Część  1 – Warzywa i owoce świeże

Część  2 – Artykuły nabiałowe

Część  3 – Jaja kurze spożywcze świeże

Część  4 – Warzywa i owoce mrożone

Część  5 –  Ryby

Część  6 – Artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)

Część  7 – Wędliny, drób i mięso

Miejsce dostawy: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia również innego asortymentu jeżeli będzie taka potrzeba.

Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości  znajduje się w  Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr  2  . Szczegółowe wymagania jakościowe co do asortymentu i warunki dostawy znajdują się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

 • Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie e-mail lub przez telefon ).

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.01.2020r., do godz. 10.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Każda Część  będzie oceniana osobno.

 Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o powyższy wzór ( pkt.14.2)

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 4 do SOWUZ
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 5 do SOWUZ)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

W ramach Części I Warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 14.01.2020 godz. 10.11 29.099,00
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 15.01.2020 godz. 8.45 35.256,40
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 14.01.2020 godz. 11.40 28.190,00

W ramach Części II Artykuły nabiałowe

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 10.01.2020r. godz. 8.05 38.671,50
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 39.426,55

W ramach Części III  Jaja kurze spożywcze świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 4.320,00
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 14.01.2020 godz. 10.11 3.840,00
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 10.01.2020 godz. 8.05 5.760,00
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 15.01.2020 godz. 8.45 4.512,00
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 14.01.2020 godz. 11.40 4.320,00

W ramach Części IV  Warzywa i owoce mrożone

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 12.277,00
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 13.01.2020 6.133,50

W ramach Części V Ryby

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 15.108,25
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 13.01.2020 12.181,00

W ramach Części VI  Artykuły różne

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 34.612,11

W ramach Części VII Wędliny, drób i mięso w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 16.01.2020r, o godz. 12.50 wpłynęła oferta z firmy Masarnia Borowe J.B. Pluta, Spółka Jawna. Ponieważ wpłynęła po terminie nie została otwarta.

W tej części w dniu 17.01.2020r. zostało ogłoszone ponowne zapytanie.

 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Iwona Klimczak , Izabela Gawronowska w dniu 15.01.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 08.01.2020r. komisja w składzie Beata Bandura, Iwona Łuczak, Izabela Gawronowska dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

 W ramach Części I Warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 29.099,00 96,88 pkt.
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 35.256,40 79,96 pkt.
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 28.190,00 100,00 pkt 

Do realizacji została  wybrana firma „STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522.

W ramach Części II Artykuły nabiałowe

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 38.671,50 100,00 pkt.
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 39.426,55 98,08 pkt. 

Do realizacji została  wybrana firma Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice.

W ramach Części III  Jaja kurze spożywcze świeże

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 4.320,00 88,89 pkt.
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 3.840,00 100,00 pkt.
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 5.760,00 66,67 pkt.
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 4.512,00 85,11 pkt.
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 4.320,00 88,89 pkt.

Do realizacji została  wybrana firma Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom.

W ramach Części V Ryby

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 15.108,25 80,62 pkt.
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 12.181,00 100 pkt.

Do realizacji została  wybrana firma Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom.

W ramach Części VI  Artykuły różne

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 34.612,11 100 pkt.

 Do realizacji została  wybrana firma Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec.

Rozstrzygnięcie w zakresie części IV Warzywa i owoce mrożone odłożono do czasu otrzymania potwierdzenia od firmy Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom czy będzie w stanie wykonać zamówienie po zaoferowanych cenach. Wartość tej  oferty jest dwukrotnie niższa niż wartość oferty konkurencyjnej i rodzi wątpliwości co do realności zaproponowanych cen.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 17.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty