logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi pielęgniarskie

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług pielęgniarskich w środowisku

 w ramach zapytania nr 02/2020/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 17.01.2020r. o godzinie 14.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 07.01.2020r. do dnia 17.01.2020r. do godz. 14.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.01.2020r. do godz. 14.00 wpłynęły następujące oferty:
Nazwa Oferenta Data wpływu oferty Ilość zaoferowanych godzin w miesiącu
Indywidualna praktyka pielęgniarska Iwona Kuś 17.01.2020 godz. 9.19 36
Elżbieta Pieńkowska 17.01.2020 godz. 13.30 30
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferentów
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej ofert, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 29.01.2020r.
  3. Ponieważ w złożonych ofertach liczba godzin jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb realizowanego projektu, Zamawiający ogłosi drugie zapytanie.
  4. Na tym protokół zakończono.

Dnia 17.01.2020r.