Misja i statut

Człowiek chory nieuleczalnie jest w centrum uwagi interdyscyplinarnego zespołu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, duchownych, pracowników socjalnych, wolontariuszy. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu, wparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

S T A T U T

STOWARZYSZENIA  „HOSPICJUM SOSNOWIECKIEGO  IM. ŚW.  TOMASZA  AP.”

(Tekst jednolity przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dn. 03.09.2020r.)

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie   działa  pod  nazwą:   Hospicjum Sosnowieckie im. św.  Tomasza  Ap.

Stowarzyszenie  może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie może współpracować ze stowarzyszeniami o podobnym celu działania oraz może należeć do innych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń lub podobnych im organizacji

Rozdział II

Postanowienia  ogólne

§ 3

„Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7.04.89r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami), w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz.873) oraz w oparciu o niniejszy statut.”

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem.

§ 5

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami Etyki Katolickiej i Kodeksu Deontologii Lekarskiej  oraz zasadami Karty Hospicjanta.

§ 6

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, regulaminy dotyczące jego działalności.

§ 7

 1. Hospicjum jest wspólnotą członków: lekarzy, pielęgniarek, osób spoza zawodów medycznych oraz duchownych.
 2. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 3. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Zarząd może podjąć decyzję o podpisaniu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej również z członkami stowarzyszenia.
 4. W sprawach o zatrudnienie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu pracy.
 5. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia oraz członkom przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III

Cele i sposoby realizacji

§ 8

 1. Celem stowarzyszenia jest w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz.873 ):
 • pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna i dobroczynna
 • ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność kulturalna
 • kult religijny, w tym w szczególności opieka duchowa dla podopiecznych, propagowanie wartości chrześcijańskich
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności:
 • na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby, w tym nowotworowej,
 • na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci,
 • na rzecz osób chorych wymagających opieki długoterminowej,
 • na rzecz osób chorych, starszych wymagających rehabilitacji.
 • na rzecz innych osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia psychologicznego.
 1. Stowarzyszenie propaguje idee opieki hospicyjnej, jednocząc ludzi dobrej woli gotowych udzielać pomocy i opieki, o której mowa w pkt. 2. Stowarzyszenie podejmuje działania promocji i organizacji wolontariatu na rzecz opieki hospicyjnej.

§ 9

Cele stowarzyszenia realizowane są w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej poprzez:

 1. Zapewnienie podopiecznym wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, duchowej, wolontaryjnej i socjalnej przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.
 2. Podejmowanie działań w celu zapewnienia opieki stacjonarnej (całodobowej i dziennej), prowadzących do budowy hospicjum stacjonarnego (centrum wsparcia) i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania.
 3. Współpracę ze strukturami służby zdrowia w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia
 4. Współpracę z duchownymi różnych wyznań zależnie od potrzeb i życzeń chorego
 5. Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 6. Współpracę z placówkami szkolno-oświatowym i innymi
 7. Współpraca z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych Ustawą
 8. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych m.in. zbiórki publiczne, koncerty, aukcje, imprezy sportowe, odsprzedaż rzeczy podarowanych, prowadzenie kawiarenki itp.
 9. Prowadzenie centrum wolontariatu.
 10. Prowadzenie wspólnoty hospicyjnej.
 11. Prowadzenie centrum szkoleniowego.

§ 10

 1. Dla realizacji celów określonych w §8 i §9 statutu, Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmującą:

a) w ramach ochrony i promocji zdrowia:

 • praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
 • działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C
 • stacjonarna opieka dla pacjentów wraz z zakwaterowaniem – kod PKD86.10.Z
 • działalność fizjoterapeutyczna – kod PKD 86.90.A
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana, opieka psychologa, psychoterapeuty, kapelana, – kod PKD 86.90.E
 • wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) – kod PKD 77.29.Z

b) w ramach pomocy społecznej:

 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – kod PKD 87.10.Z

c) w ramach działalności charytatywnej

 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD 88.99.Z
 • organizacja charytatywnych kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw – kod PKD 88.99.Z

d) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju idei opieki hospicyjnej – kod PKD 94.99.Z

e) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie charytatywnych imprez sportowych

f) turystyka i krajoznawstwo – aktywizacja dzieci, młodzieży i osób starszych

g) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z

h) pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu – kod PKD 58.19.Z

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla pracowników, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób – kod PKD 85.59.B

j) zakwaterowanie w pokojach gościnnych dla rodzin podopiecznych – kod PKD 55.20.Z

k) wydawanie posiłków dla odbiorców zewnętrznych – (catering) – kod PKD 56.21.Z

l) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.79.Z

m) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – kod PKD 47.91.Z

n) prowadzenie kawiarenki – kod PKD 56.10.A

 1. Stowarzyszenie może rozpocząć, decyzją Zarządu, działalność gospodarczą, jeśli będzie tego wymagać realizacja celów statutowych. Całkowity dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Hospicjum dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych (w tym: prezes honorowy)

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi
 3. Osoby fizyczne na swoje życzenie mogą być tylko członkami wspierającymi.
 4. Członkowie wspierający Stowarzyszenie nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie biorą udziału w głosowaniu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
 5. Członkiem honorowym pozostaje, uchwałą Walnego Zebrania Członków, osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei hospicyjnej.
 6. Weryfikacja listy członków następuje na koniec każdego kwartału.

§ 13

Członkostwo stowarzyszenia nabywa się poprzez podpisanie deklaracji z rekomendacją jednego zwyczajnego członka stowarzyszenia i po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 14

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 • rezygnacji członka złożoną na piśmie,
 • wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w wyniku zaniedbania określonych § 15 obowiązków w pracy hospicyjnej lub postępowania nie licującego z godnością członka Hospicjum.
 • śmierć członka
 1. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.2.) utrata członkostwa następuje w momencie powzięcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały. Zainteresowanemu (pozbawionemu członkostwa) przysługuje prawo do odwołania i zgłoszenia żądania przywrócenia go w poczet członków. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim kierowane jest do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach hospicyjnych oraz w Walnym Zebraniu Członków,
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał stowarzyszenia
 3. realizować i propagować ideę bezinteresownej pomocy chorym.
 4. zaznajamiać się z problematyką opieki paliatywno-hospicyjnej w celu doskonalenia działań dla dobra chorego.
 5. opłacać składki członkowskie

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • korzystać z pomocy stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności statutowej
 • występować z wnioskami do władz stowarzyszenia
 • być na bieżąco informowanym o istotnych decyzjach i działaniach stowarzyszenia
 • brać udział w pracach (posiedzeniach) Zarządu z głosem doradczym
 • wybierać i być wybieranym do władz wykonawczych stowarzyszenia.
 1. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy może zostać zwolniony z opłacania składek członkowskich na mocy uchwały.

§ 17

Członek wspierający ma:

 1. prawo zgłaszać postulaty i wnioski do władz stowarzyszenia
 2. obowiązek przestrzegać postanowień statutu, udzielać stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu jego statutowych zadań i w miarę możliwości wspierać finansowo.

Rozdział V

Władze stowarzyszenia

§ 18

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 3 lata

§ 20

Walne Zebranie Członków może być:

 1. zwyczajne
 2. nadzwyczajne

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku i ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy (po zakończeniu kadencji), a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd stowarzyszenia i powiadamiając o tym członków w sposób określony w § 22 ust.2 na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

§ 22

 1. Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia obwieszczenia wskazującego dzień, godzinę, miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. Obwieszczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje wywieszone na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

§ 23

Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim Członków, z zastrzeżeniem, iż do ważności uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania stowarzyszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

§ 24

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków w głosowaniu jawnym.  W wyjątkowych przypadkach na wniosek członka stowarzyszenia głosowanie może nastąpić w sposób tajny.  Wniosek o uchylenie jawności głosowania musi uzyskać zwykłą większość głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 25

Walne Zebranie Członków

 1. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu
 2. uchwalanie programu działania stowarzyszenia
 3. uchwalanie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich
 4. rozpatrywanie odwołań członków pozbawionych członkostwa
 5. przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
 6. dokonywanie zmian w statucie
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 8. nadawanie honorowego członkostwa stosowną uchwałą w tym tytułu honorowego prezesa.
 9. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach przedłożonych przez członków podczas WZCz.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

 1. Zarząd składa się z 4-6 członków, a Komisja Rewizyjna z 3-5 członków
 2. Organy te podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu

§ 27

 1. Kandydatem do władz stowarzyszenia może być członek zwyczajny i honorowy.
 2. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 4. Odwołanie członka władz odbywa się na tych samych zasadach jak wybór.
 5. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów, lecz nie mniej niż 51% obecnych członków na Zebraniu Walnym Wyborczym.
 6. Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków. Zarząd ma prawo powierzyć osobom spoza Zarządu realizowanie doraźnych celów.
 7. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz im osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • kierowanie całokształtem działalności Hospicjum,
  • uchwalanie budżetu,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,
  • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu,
  • organizowanie Walnych Zebrań,
  • przyjmowanie członków i ich wykluczenia,
  • interpretowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem statutu,
  • podejmowanie decyzji w sprawach nie należących do innych organów.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Członkowie Zarządu stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 29

 1. Statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru jest Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu oraz kontroluje zgodność jego działalności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
 6. Przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę i składa na Walnym Zebraniu pisemne sprawozdanie wraz z wnioskiem. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym składa wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział VI

Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych.

§ 30

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. Zarząd może udzielać pełnomocnictw
do reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 31

Sprawozdania finansowe wykonane zgodnie z przepisami o rachunkowości podpisuje cały skład Zarządu.

Rozdział VII

Sposób uzyskiwania środków finansowych

§ 32

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z darowizny, spadków, zapisów, składek członkowskich, ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności statutowej, a zwłaszcza z wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować dotacje, granty i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Pozyskiwane środki finansowe służą wyłącznie realizacji zadań statutowych.
 4. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki z odpisów 1% podatków od osób fizycznych i prawnych również w formie zbiórek celowych.

Rozdział VIII

Zasady dokonywania zmian w statucie

§ 33

 1. Zmiany w statucie może uchwalać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zmiany w statucie podlegają zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy na wniosek złożony przez Zarząd do właściwego sądu rejonowego.

Rozdział IX

Sposób rozwiązania stowarzyszenia

§ 34

 1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Jeżeli WZCz. nie wyznaczy Komisji Likwidacyjnej wtedy likwidatorami są członkowie Zarządu.
 2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel charytatywny zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania.

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl