logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – poczęstunek na oddział rehabilitacji

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
04/2020/EFS/9.2.6

ogłoszonego dnia 04. 02.2020r.

na dostawę żywności na poczęstunek dla uczestników dziennego ośrodka rehabilitacyjnego w Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy żywności do dziennego ośrodka rehabilitacyjnego , Hospicjum Sosnowieckie w dniu 04.02.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności przeznaczonej na poczęstunek dla podopiecznych   dziennego ośrodka rehabilitacyjnego. Szczegółowy przedmiot zamówienia wskazany jest w formularzu asortymentowo-cenowym ( zał. nr 1). Dostawa powinna odbywać się min. 2 razy w tygodniu. Miejsce dostawy: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec. Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia również innego asortymentu jeżeli będzie taka potrzeba.

 • Termin realizacji zamówienia:

Dostawy mają być realizowane w okresie od podpisania umowy do  31.12.2021r.  zgodnie ze  zgłaszanym na bieżąco zapotrzebowaniem.

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe w dniu 04.02.2020r. umieszczono na stronie internetowej Hospicjum , tj. www.hospicjum.sosnowiec.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.02.2020r., do godz. 10.00 .

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usługi podaną przez Oferenta w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą  liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 4 do Zapytania
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 5 do Zapytania)
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęła  jedna  oferta: od firmy Hurt, Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon.

Oferta wpłynęła w dniu 10.02.2020 o godz. 8.00. Wartość oferty brutto wynosi 39.306,40 zł.

 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Małgorzata Czapla, Agnieszka Szopa w dniu 12.02.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. W tym samym dniu komisja dokonała przeglądu oferty pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Oferta od firmy Hurt, Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon  spełniła wszystkie wymogi zapytania i została wybrana do realizacji, otrzymując 100 pkt. oceny. Wartość oferty brutto wynosi 39.306,40 zł

Protokół z otwarcia i wyboru oferenta zostanie podany do wiadomości na stronie Zamawiającego.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 12.02.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożona oferta