logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – poczęstunek na oddział rehabilitacji

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności na potrzeby dziennego ośrodka rehabilitacji w ramach zapytania nr 04/2020/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 12.02.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Agnieszka Szopa – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 04.02.2020r. do dnia 12.02.2020r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 12.02.2020r. do godz. 10.00 wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Hurt, Detal Art. Spożywczych i Przemysłowych Marian Pelon.

Oferta wpłynęła w dniu 10.02.2020 o godz. 8.00. Wartość oferty brutto wynosi 39.306,40 zł.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył przedstawiciel Oferenta
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 13.02.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 12.02.2020r.