logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie ofertowe na leki

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy środków medycznych i leków

 zapytanie nr 07/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 17.02.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 07.02.2020r. do dnia 17.02.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.02.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA , ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 17.02.2020 godz. 12.30 38.075,41
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 24.02.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 17.02.2020r.