logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta –

drugie zapytanie na wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 08/EFS 9.2.1/2022

ogłoszonego dnia 05.01.2022r.

Sukcesywne  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców leków i środków medycznych Hospicjum Sosnowieckie w dniu 05.01.2022r.. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety:

 1. Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE ( załącznik nr 2)
 2. Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH ( załącznik nr 2)
 3. Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE ( załącznik nr 2)
 4. Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE ( załącznik nr 3)
 5. Pakiet nr VI: TESTY DIAGNOSTYCZNE ( załącznik nr 3)
 6. Pakiet nr VIII B2: OPATRUNKI ( załącznik nr 4)

Miejsce dostawy: dział farmacji w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Leki,  wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załączniki  do SOWUZ  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków/ towarów oraz ich dawki w granicach całkowitej wartości umowy.

Zapotrzebowanie będzie składane drogą e-mail.

Zamawiający ma zarejestrowany dział farmacji, która będzie bezpośrednim odbiorcą towaru.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Pakietach (zał. nr 1-4 do SOWUZ ). Asortyment równoważny musi odpowiadać jakości i właściwościom medycznym/ leczniczym asortymentu wskazanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu jeżeli nie będzie on odpowiadał wymaganiom jakościowym lub będzie to towar nie zamówiony.

Wszystkie dostarczane leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty  muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych, pomocniczych)  oraz posiadać co najmniej 2 letnie terminy ważności.

II. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ).

 III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 IV.Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.01.2022r.., do godz. 12.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Każda Część  będzie oceniana osobno.

Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przezWykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o powyższy wzór.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do działu farmacji.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 6 do SOWUZ
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 7 do SOWUZ)

 VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

W ramach pakietu nr 2

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 12.103,68 zł

W ramach pakietu nr 3

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 11.286,12 zł

W ramach pakietu nr 4

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 5.756,87 zł

W ramach pakietu nr 5

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 21.12.2021 godz. 9.05 34.051,55

W ramach pakietu 6 oraz pakietu 8 B2 nie wpłynęły żadne oferty.

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Grażyna Bubel w dniu 20.01.2022r. o godz. 12.30 otworzyła kopertę z ofertą. Dokonała sprawdzenia oferty pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferta spełniła wszystkie określone w zapytaniu wymogi.

W ramach pakietu nr 2

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Punkty
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 12.103,68 zł 100 pkt.

Powyższa oferta została wybrana do realizacji.

W ramach pakietu nr 3

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Punkty
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 11.286,12 zł 100 pkt.

Powyższa oferta została wybrana do realizacji

W ramach pakietu nr 4

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Punkty
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 5.756,87 zł 100 pkt.

Powyższa oferta została wybrana do realizacji

W ramach pakietu nr 5

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto punkty
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 21.12.2021 godz. 9.05 34.051,55 100 pkt.

Powyższa oferta została wybrana do realizacji

Data sporządzenia protokołu postępowania: 21.01.2022r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty