logo Europejskich Funduszy Społeczny

Dodatkowy protokół z wyboru oferenta – żywność

DODATKOWY PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 03.01.2020r.

Dostawa żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców żywności Hospicjum Sosnowieckie w dniu 03.01.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020          

W dniu 08.01.2020r. komisja w składzie Beata Bandura, Iwona Łuczak, Izabela Gawronowska dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej i wybrała dostawców warzyw i owoców, nabiału, ryb i produktów różnych (sypkich).

Rozstrzygnięcie w zakresie części IV Warzywa i owoce mrożone odłożono do czasu otrzymania potwierdzenia od firmy Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j., ul. Składowa 11, 41-902 Bytom czy będzie w stanie wykonać zamówienie po zaoferowanych cenach. Wartość tej oferty jest dwukrotnie niższa niż wartość oferty konkurencyjnej i rodzi wątpliwości co do realności zaproponowanych cen.

Kilkakrotnie zwracano się do firmy e-mailowo aby potwierdzili zaproponowane przez siebie ceny. W rozmowie telefonicznej w dniu 04.02.2020 dyrektor handlowy Firmy Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. potwierdził iż ich ceny są prawidłowe i są w stanie zrealizować zamówienia w zaoferowanych cenach. W dniu 05.02.2020 otrzymano potwierdzenie e-mailem.

W związku z tym Komisja dokonała wyboru firmy Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. na dostawcę warzyw i owoców mrożonych.

W dniu 31.01.2020 otrzymano informację telefoniczną od wybranej firmy Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9, 41-902 Bytom, iż w związku z tym, że została ona wybrana tylko do dostawy jaj rezygnuje ze współpracy. Potwierdziła to pisemnie w e-mailu. W związku z tym, aby wybrać kolejnego dostawcę jaj, zwrócono się do dwóch firm, które w kolejności otrzymały najwyższą, taką samą liczbę punktów, o negocjacje cenowe:

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Liczba punktów
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 4.320,00 88,89 pkt.
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 4.320,00 88,89 pkt.

 

Otrzymano nową propozycję cenową od firmy Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec na poziomie 4.128 zł brutto. Firma „STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo nie złożyła nowej oferty cenowej na jajka w związku z tym, na dostawcę jajek zostaje wybrana firma Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian.

 

Data sporządzenia protokołu postępowania: 07.02.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

Załącznik nr1 – Złożone oferty negocjacyjne

Załącznik nr 2 – rezygnacja firmy Handel Obwoźny Tomasz Włoch

Załącznik nr 3 – potwierdzenie cen z firmy Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j.