logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
na sukcesywną  dostawę produktów leczniczych, produktów do żywienia PN I EN, wyrobów medycznych  oraz dezynfekcji do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim . Zapytanie nr 01/H/2024

ogłoszonego dnia 08.12.2023r.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców leków i środków medycznych Hospicjum Sosnowieckie w dniu 08.12.2023r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. jest organizacją pozarządową i jest zwolniona z stosowania przetargu publicznego. Postępowanie zostało ogłoszone na stronie Hospicjum.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych, produktów do żywienia PN i EN, wyrobów medycznych oraz dezynfekcji do działu farmacji.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety:

 1. Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI ( załącznik nr 1)
 2. Pakiet nr II : PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I  POZAJELITOWEGO DLA DOROSŁYCH ( załącznik nr 1)
 3. Pakiet nr III : DEZYNFEKCJA ( załącznik nr 1)
 4. Pakiet nr IV : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE ( załącznik nr 2)
 5. Pakiet nr V : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH ( załącznik nr 2)
 6. Pakiet nr VI: LEKI PRZECIWBÓLOWE ( załącznik nr 2)
 7. Pakiet nr VII: LEKI RÓŻNE ( załącznik nr 3)

Miejsce dostawy: dział farmacji w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Leki,  wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załączniki  do Zapytania  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków/ towarów oraz ich dawki i postać w granicach całkowitej wartości umowy

 II. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia : 01.01.2024 – 30.06.2024

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ).

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

 IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.12.2023r., do godz. 11.30 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

 Każdy Pakiet  będzie oceniany osobno.

 Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

                   Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Zamawiający w ramach każdego Pakietu dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą  liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do działu farmacji.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 5 do ZAPYTANIA
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 6 do ZAPYTANIA
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835) – załącznik nr 7 do ZAPYTANIA

 VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

       W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 6.002,20 zł

Pakiet nr II : PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO  I  POZAJELITOWEGO DLA DOROSŁYCH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 17.403,30 zł
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 22.12.2023 godz.10.00 20.894,43 zł

Pakiet nr III : Dezynfekcja

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 7.850,46 zł
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 21.12.2023 godz. 10.30 10.732,23 zł

Pakiet nr IV : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 5.338,98 zł

Pakiet nr V : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 8.437,59 zł

Pakiet nr VI: LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 2.722,79 zł

Pakiet nr VII: LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 36.006,09 zł

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 6.002,20 zł 100 pkt.

 Oferta została wybrana do realizacji.

Pakiet nr II : PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO  I  POZAJELITOWEGO DLA DOROSŁYCH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 17.403,30 zł 100 pkt.
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 22.12.2023 godz.10.00 20.894,43 zł 83,29 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147.

Pakiet nr III : Dezynfekcji

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 7.850,46 zł 100 pkt.
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 21.12.2023 godz. 10.30 10.732,23 zł 73,15 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147.

 Pakiet nr IV : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 5.338,98 zł 100 pkt.

Oferta została wybrana do realizacji. 

Pakiet nr V : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 8.437,59 zł 100 pkt.

Oferta została wybrana do realizacji.

Pakiet nr VI: LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 2.722,79 zł 100 pkt.

Oferta została wybrana do realizacji.

 Pakiet nr VII: LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto 0cena
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 36.006,09 zł 100 pkt.

 Oferta została wybrana do realizacji.

Komisja w składzie Grażyna Bubel, Jolanta Wilk, Mariusz Biśta  w dniu 03.01.2024r. dokonała sprawdzenia ofert pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z Zapytaniem. Oferty spełniły wszystkie określone w zapytaniu wymogi. Dokonano wyboru ofert.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 03.01.2024r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty