logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – usługi pielęgniarskie w środowisku

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 14/EFS 9.2.1/2022

ogłoszonego dnia 29.06.2022.

Świadczenie usług pielęgniarskich w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia pielęgniarek do świadczenia opieki w środowisku Hospicjum ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej  50.000 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Usługa ma być świadczona  w opiece środowiskowej

Opis usługi w opiece środowiskowej

Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku pielęgniarki w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Piątek , Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester i Nowy Rok będzie dodatkowo opłacany , tj. stawka godzinowa za pracę będzie podniesiona o 50%.

 II. Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do  31.03.2023r.  zgodnie ze  zgłoszonym zapotrzebowaniem na wizyty pielęgniarskie.

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: www.hospicjumsosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.07.2022., do godz. 15.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usługi podaną przez Oferenta w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

       Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena 

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Dla każdego zakresu opieki ocena będzie osobna przy zastosowaniu tych samych kryteriów.

Zleceniobiorca dysponuje następującą liczbą  godzin pracy:

 1. średnio 80 godzin w miesiącu , w całym okresie realizacji łącznie 720 godzin.
 2. Zamawiający dokona wyboru ofert tych  Wykonawców, których oferty  uzyskają najwyższa liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby godzin wskazanych powyżej.
 3. Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 1 do 3 osób w zależności od zaoferowanych przez Oferentów liczb godzin.

 VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie ,
 3. posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej  min. 2 lata
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

 W wyznaczonym terminie wpłynęły  następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena brutto zł/h
Małgorzata Górska „Gór Med.” Ul. Gen.J.Hallera 72/63 , 41-200 Sosnowiec 30.06.2022 80 70
Vital-Med. Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk 18.07.2022 godz. 14.00 80 100

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Małgorzata Czapla i  Beata Bandura w dniu 18.07.2022r. o godz. 15.10 otworzyła koperty z ofertami. W dniu 20.07.2022r. komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Oferty  spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena brutto zł/h ocena
Małgorzata Górska „Gór Med.” Ul. Gen.J.Hallera 72/63 , 41-200 Sosnowiec 30.06.2022 80 70 100 pkt.
Vital-Med. Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk 18.07.2022 godz. 14.00 80 100 70 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta Małgorzata Górska „Gór-Med.” Otrzymała ona najwyższą ilość punktów i zabezpiecza miesięczną ilość godzin.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 20.07.2022.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty