logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 09/EFS 9.2.1/2022

ogłoszonego dnia 12.01.2022r.

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla podopiecznych w Hospicjum Sosnowieckim w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców usługi fryzjerskiej i kosmetycznej dla podopiecznych, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 12.01.2022r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych dla podopiecznych dziennego ośrodka opieki oraz oddziału stacjonarnego w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

Zakres usługi:

 Pakiet A

Usługi fryzjerskie o charakterze podstawowym ( dobór fryzur, strzyżenie, układanie włosów, koloryzacja , golenie ). Przez usługę dla danej osoby rozumie się komplet czynności wykonanych dla danej osoby ( np. 1 usługa = umycie głowy + strzyżenie + modelowanie fryzury).

Częstotliwość wykonywania : wizyta w każdym ośrodku około 1 raz na 4-6 tygodni.

Ilość usług w całym okresie:

Łączna ilość usług w Dziennym Domu Opieki : 90 szt.

Łączna ilość usług na Oddziale Stacjonarnym : 150 szt.

Pakiet B

Usługi kosmetyczne o charakterze podstawowym (pielęgnacja dłoni i stóp- manicure zwykły i leczniczy, pedicure, depilacja , regulacja, henna )

Częstotliwość wykonywania : wizyta w każdym ośrodku około 1 raz na 4-6 tygodni.

Przez usługę dla danej osoby rozumie się komplet czynności wykonanych dla danej osoby.

Ilość usług w całym okresie:

Łączna ilość usług w Dziennym Domu Opieki : 90 szt.

Łączna ilość usług na Oddziale Stacjonarnym : 150 szt.

 1. Oferent może złożyć ofertę na oba pakiety lub na jeden pakiet.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

II. Termin realizacji zamówienia:

Od momentu zlecenia  do 31.12.2022r. Terminy poszczególnych wizyt w dziennym domu opieki i na oddziale stacjonarnym będą ustalane indywidualnie.

III. Informacja o upublicznieniu zapytania:

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

 IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.01.2022r., do godz. 10.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

W wyborze oferty przyjmuje się jedno kryterium : cena.

Każdy pakiet będzie oceniany osobno.

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 Jeżeli okaże się, że kilka ofert ma taką samą najniższą cenę , Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki udziału w   postępowaniu , tj. :

 1. Posiadają niezbędne wykształcenie w kierunku kosmetologii ( szkoła lub kurs dopuszczający do zawodu)
 2. Posiadają niezbędne wykształcenie w kierunku fryzjerstwa ( szkoła lub kurs dopuszczający do zawodu)
 3. Posiadają doświadczenie zawodowe min. 1 rok.
 4. Posiada poświadczenie pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub przedstawi go do 01.03.2022r. ( wymóg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Jeżeli ofertę składać będzie podmiot prawny,  wszystkie osoby , które będą świadczyć usługę w imieniu podmiotu muszą spełnić w/w warunki ( załącznik nr 4).

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Pakiet A – usługi fryzjerskie

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę
Dagmara Wasilewska, ul. Piłsudzkiego 32/492 , 41-303 Dąbrowa Górnicza 17.01.2022 godz. 12.20 73,00 zł

Pakiet B – usługi kosmetyczne

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę
Centrum Zdrowia i Urody CELINE, ul. Hubala Dobrzańskiego 124, 41-219 Sosnowiec 21.01.2022 godz. 15.25 100,00 zł

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

IX. Wybór oferty.                                                                   

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Krzysztof Madejczyk w dniu 24.01.2022r. o godz. 10.30 otworzyła kopertę z ofertami. W dniu 24.01.2022r. , komisja dokonała sprawdzenia ofert pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferty spełniły wszystkie określone w zapytaniu wymogi.

Pakiet A – usługi fryzjerskie

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę Liczba punktów
Dagmara Wasilewska, ul. Piłsudzkiego 32/492 , 41-303 Dąbrowa Górnicza 17.01.2022 godz. 12.20 73,00 zł 100 pkt.

Do realizacji została wybrana powyższa oferta.

Pakiet B – usługi kosmetyczne

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę Liczba punktów
Centrum Zdrowia i Urody CELINE, ul. Hubala Dobrzańskiego 124, 41-219 Sosnowiec 21.01.2022 godz. 15.25 100,00 zł 100 pkt.

Do realizacji została wybrana powyższa oferta.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 24.01.2022r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty