logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – trzecie zapytanie na dostawę leków

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr zapytanie nr 09/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 15.06.2020r.

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców leków, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 15.06.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki hospicyjnej.
 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery pakiety:

Pakiet I   Środki odurzające i psychotropowe ( załącznik nr 2/I)

Pakiet II   Leki stosowane w zakażeniach  ( załącznik nr 2 / II )

Pakiet III  Leki przeciwbólowe ( załącznik nr 2 / III )

Pakiet IV   Leki różne ( załącznik nr 2 / IV )

 1. Miejsce dostawy: apteka w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.
 2. Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu jak również możliwość zmiany asortymentu w razie konieczności w granicach określonych wartością umowy. Leki nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załącznik Nr 2 do SOWUZ  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków oraz ich dawki w granicach całkowitej wartości umowy.
 3. Zapotrzebowanie będzie składane drogą e-mail.
 4. Zamawiający ma zarejestrowaną aptekę, która będzie bezpośrednim odbiorcą towaru.
 5. Wszystkie dostarczane leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych, pomocniczych)  oraz posiadać co najmniej 2 letnie terminy ważności.
 6. Wraz z każdą zmianą cen urzędowych na leki , wprowadzoną przez Ministra Zdrowia Wykonawca  zobowiązany jest poinformować pisemnie o niej Zamawiającego w najbliższych 3 dniach  od zmiany cen urzędowych.
 7. Towar powinien być dostarczony w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Leki i towary nagłej potrzeby powinny być dostarczone nie później niż w ciągu 5 – 24 godziny od złożenia zamówienia. W nagłych przypadkach zamówienie może być składane telefonicznie.
 8. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w chwili zamówienia , którymś z asortymentów , zwłaszcza nie będzie dysponował którymś z leków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na ten asortyment do innego dostawcy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu pomyłkowo wydanego lub nie odpowiadającego jego oczekiwaniom jakościowym. W takim przypadku nastąpi korekta zamówienia , będącego podstawą do wystawienia faktury VAT.
 10. Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości znajduje się w  Formularzach asortymentowo – cenowych – załączniki nr  2/I , 2/II , 2/III , 2/IV  do SOWUZ .
 11. Jeden oferent może złożyć oferty na wszystkie pakiety lub kilka pakietów lub tylko na jeden pakiet.
 12. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie elementy asortymentu w danym pakiecie i które do oferty będą mieć załączony wypełniony odpowiedni   załącznik  nr 2.  Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji w wybranym  pakiecie spowoduje odrzucenie oferty
 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w ramach tego samego pakietu.
 • Termin realizacji zamówienia:

     Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ).

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.06.2020r., do godz. 12.30 ,

 • Kryterium oceny ofert:

1.Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Każdy pakiet będzie oceniany osobno.

  

 1. Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty , w ramach każdego pakietu, tego z Wykonawców, którya uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą  liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe
 1. Zamawiający odrzuci ofertę:
 1. której treść nie odpowiada treści SOWUZ,
 2. zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie udowodni realności tej ceny gdy Zamawiający o to poprosi.
 3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do apteki szpitalnej.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 do SOWUZ
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4 do SOWUZ)
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. 29.06.2020 godz. 8.00 Pakiet I : 21.704,41

Pakiet II : 18.505,64

Pakiet III: 10.525,15

Pakiet IV: 50.485,80

 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk , Małgorzata Czapla , po analizie formalnej i merytorycznej oferty, oraz po pozytywnej opinii Farmaceuty Grażyny Bubel, która również sprawdzała ofertę pod kątem merytorycznym, w dniu 03.07.2020r. dokonała wyboru oferenta do dalszej współpracy. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj.  100 pkt.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 03.07.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty

Podpisy komisji kwalifikacyjnej:

Beata Bandura

Małgorzata Czapla

Krzysztof Madejczyk

 • Protokół

  z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji