logo Europejskich Funduszy Społeczny

Kwalifikacja do dziennego ośrodka rehabilitacji

Informujemy, iż w dniach: 07.09.2020r., 14.09.2020r., 05.10.2020r. i 12.10.2020r. odbędzie się kwalifikacja do wsparcia rehabilitacyjnego w Dziennym ośrodku rehabilitacji w ramach realizowanego projektu: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Powiecie M. Sosnowiec”, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.06-24-05A6/18-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny związany z wirusem SARS-COV-2 realizator projektu dopuszcza rekrutacje w formie elektronicznej na adres mailowy/i lub telefonicznie – na adres mailowy: katarzyna.bogacka@hospicjum.sosnowiec.pl lub natalia.scierska@hospcjum.sosnowiec.pl,

nr tel.: 32 832 94 13.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił średnio 20 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie w zależności od potrzeb/możliwości podopiecznego na podstawie decyzji zespołu terapeutycznego, w skład którego będzie wchodził: lekarz, rehabilitanci i pielęgniarka. Zespół ten będzie decydował o przyznanym pakiecie zabiegów na podstawie skierowania od lekarza POZ i dokumentacji medycznej oraz załącznika – Skala Barthel (od 0 do 80 pkt.), które należy dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej na stronie realizatora.

Ośrodek będzie czynny przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 – 15.00 (4 dni) i od 11.00 – 18.00 (1 dzień jeśli będzie taka potrzeba ze strony uczestników projektu).

Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty są dostępne w zakładce OPIEKA (Opieka projekt 2020-2021 Dzienny ośrodek rehabilitacji).