logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – środki medyczne i leki

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr zapytanie nr 06/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 07.01.2020r.

Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców środków medycznych, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 07.01.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do apteki hospicyjnej.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część I – wyroby medyczne

Część II – produkty lecznicze

Część III – leki

Miejsce dostawy: apteka w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Leki,  wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załącznik Nr 2 do SOWUZ  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków oraz ich dawki w granicach całkowitej wartości umowy.

Zapotrzebowanie będzie składane drogą e-mail.

Zamawiający ma zarejestrowaną aptekę, która będzie bezpośrednim odbiorcą towaru.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SOWUZ ). Asortyment równoważny musi odpowiadać jakości i właściwościom medycznym/ leczniczym asortymentu wskazanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu jeżeli nie będzie on odpowiadał wymaganiom jakościowym lub będzie to towar nie zamówiony.

Wszystkie dostarczane leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty  muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych, pomocniczych)  oraz posiadać co najmniej 2 letnie terminy ważności.

Wraz z każdą zmianą cen urzędowych na leki , wprowadzoną przez Ministra Zdrowia Wykonawca  zobowiązany jest poinformować pisemnie o niej Zamawiającego w najbliższych 3 dniach  od zmiany cen urzędowych.

Towar powinien być dostarczony w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Leki i towary nagłej potrzeby powinny być dostarczone nie później niż w ciągu 5 godziny od złożenia zamówienia. W nagłych przypadkach zamówienie może być składane telefonicznie.

W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w chwili zamówienia  , którymś z asortymentów , zwłaszcza nie będzie dysponował którymś z leków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na ten asortyment do innego dostawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu pomyłkowo wydanego lub nie odpowiadającego jego oczekiwaniom jakościowym. W takim przypadku nastąpi korekta zamówienia , będącego podstawą do wystawienia faktury VAT.

Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości  znajduje się w  Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr  2 do SOWUZ .

Oferty można było składać na poszczególne Części. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie elementy asortymentu dla danej Części i które do oferty będą mieć załączoną wypełnioną odpowiednią Część z załącznika  nr 2.  Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji w wybranej Części spowoduje odrzucenie oferty

Jeden oferent mógł złożyć ofertę na wszystkie części  lub tylko na wybrane przez siebie części.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych w ramach jednej Części.

 • Termin realizacji zamówienia:

 Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ).

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.01.2020r., do godz. 10.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Każda Cześć  będzie oceniana osobno.

Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla danej Części, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą  liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do apteki szpitalnej.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 do SOWUZ
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4 do SOWUZ)
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

W ramach Części I Wyroby medyczne

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA , ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 17.01.2020 godz. 9.15 128.127,61
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.Z O.O Sp. K. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 16.01.2020 godz. 11.10 56.544,55

W ramach Części II Produkty lecznicze

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 17.01.2020 godz. 9.15 41.475,46
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. , ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy 16.01.2020 godz. 12.49 20.203,56
Bialmed Sp. z o.o. , ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa 17.01.2020 godz. 8.10 22.812,31

W ramach Części III  Leki:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 17.01.2020 godz. 9.15 43.119,68
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk , Jolanta Wilk w dniu 17.01.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 29.01.2020r. komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Ze względu na niezgodność asortymentowo-ilościową oferty złożonej przez Centralę Farmaceutyczną CEFARM SA z zapytaniem ofertowym, co zostało potwierdzone przez farmaceutę Zamawiającego – Panią Grażynę Bubel, oferta tej firmy została odrzucona bez dalszej oceny ( zgodnie z zapisem pkt.14.4 SOWUZ ).

Do oceny punktowej zostały dopuszczone następujące oferty.

W ramach Części I Wyroby medyczne

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ocena punktowa
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.Z O.O Sp. K. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 16.01.2020 godz. 11.10 56.544,55 100pkt.

Do realizacji została wybrana oferta firmy ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.Z O.O Sp. K.

W ramach Części II Produkty lecznicze

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ocena punktowa
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. , ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy 16.01.2020 godz. 12.49 20.203,56 100 pkt.
Bialmed Sp. z o.o. , ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa 17.01.2020 godz. 8.10 22.812,31 88,56 pkt.

 Do realizacji została wybrana oferta firmy Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp.z o.o.

W ramach części III Leki , w związku z odrzuceniem oferty firmy Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA, zapytanie nie wyłoniło żadnego dostawcy.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 29.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty