logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – drugie zapytanie na usługi lekarskie

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 07/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 10. 01.2020r.

Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia lekarzy dyżurujących w ośrodku stacjonarnym oraz wyłonienia lekarza do dziennego ośrodka opieki , Hospicjum Sosnowieckie w dniu 10.01.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I: Dyżury pod telefonem:

 1. dyżury w oddziale stacjonarnym w dni robocze ( od pon. – pt. ) w godz. 15.30 – 7.00 następnego dnia lub od 15.30 do 8.00 następnego dnia,
 2. dyżur w oddziale stacjonarnym w dni ustawowo wolne ( soboty, niedziele, święta ) 24 godzinne ( w godz. od 08.00 do 08.00 dnia następnego ).

Dyżury powiązane będą z wyjazdami interwencyjnymi do podopiecznych znajdujących się pod opieką domową. Wyjazdy te będą oddzielnie opłacane.

Opis dyżuru w oddziale stacjonarnym.

Dyżur lekarski jest dyżurem pod telefonem z obowiązkowym jednym , w ciągu 12 godzin dyżuru , przyjazdem do ośrodka stacjonarnego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu i zrobieniem wizyty lekarskiej u wszystkich podopiecznych ( mieści się w opłacie za czuwanie). Oferent ma również  obowiązek przyjazdu w dni wolne od pracy na drugi wieczorny obchód oraz na każde wezwanie w sytuacji interwencji, z tym, że takie przyjazdy będą dodatkowo płatne ( każdy równowartość jednej wizyty lekarskiej). Oferent może przez cały okres dyżuru przebywać na terenie ośrodka stacjonarnego jeżeli tak woli ale nie może to mieć wpływu na podwyższenie ceny.

Lekarz będący na dyżurze pod telefonem będzie również zobligowany do wyjazdów interwencyjnych lub stwierdzenia zgonu  do podopiecznych będących w opiece domowej.

Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia,  Wielki Piątek , Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester będzie dodatkowo opłacany , tj. stawka godzinowa za pracę  będzie podniesiona o 50%.

Zakres II: Nadzór lekarski w Dziennym Ośrodku Opieki

Nadzór ma odbywać się na zasadach trzygodzinnego dyżuru raz w tygodniu w godzinach od 9.00 do 12.00. Lekarz będzie zobowiązany do zrobienia wywiadu z każdym  podopiecznym Dziennego Ośrodka Opieki, zbadaniem go , udzieleniem doraźnej porady, uzgodnieniem z rehabilitantem zakresu ewentualnej rehabilitacji, jeżeli podopieczny będzie się kwalifikował.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021r.

W przypadku zakresu I usługa ma być świadczona przez Oferenta w zaoferowanej  liczbie dni w miesiącu. Zaoferowana liczba dni w miesiącu jest traktowana jako przeciętna liczba miesięcznych dyżurów. Liczba przepracowanych dni w miesiącu będzie każdorazowo ustalana ze zleceniodawcą.

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.01.2020r., do godz. 13.00

 1. Kryterium oceny ofert:

Do wyboru oferty w Zakresie I brana będzie pod uwagę wartość jednego dyżuru brutto wyliczona wg wzoru: 12 h czuwania pod telefonem * stawka za 1h czuwania + stawka za jeden przyjazd interwencyjny.  W Zakresie II podstawą będzie cena jednostkowa za 3 godzinny dyżur.

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa wartość dyżuru brutto

C = —————————————————-   x 100

Wartość dyżuru  w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Oferty z każdego zakresu będą oceniane osobno. Zostaną wybrane oferty kolejno z największą liczbą punktów.

W ramach Zakresu I Zleceniobiorca dysponuje następującą liczbą  dyżurów pod telefonem do obsadzenia:

średnio 16 dyżurami  w miesiącu, w całym okresie realizacji łącznie 699 dyżurów.

Zamawiający dokona wyboru ofert tych  Wykonawców, których oferty  uzyskają najwyższą liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby dyżurów  wskazanych powyżej i których stawki nie przekraczają budżetu zaplanowanego przez Zamawiającego na ten cel.

Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 6 do 10  osób  w zależności od tego ile dyżurów zaoferują Oferenci.

W ramach Zakresu II Zleceniobiorca wybierze jednego Oferenta, którego oferta otrzyma najwięcej punktów.

 1. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. posiadają min. specjalizację lekarską st. I lub są w trakcie robienia tej specjalizacji,
 3. posiadają doświadczenie w pracy  zawodowej min. 1 rok
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.
 5. W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

 1. w ramach Zakresu I nie wpłynęła żadna oferta.
 2. w ramach Zakresu II wpłynęła jedna oferta od Pani dr Ewy Gierlasińskiej z ceną za jeden dyżur 220 zł.
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Małgorzata Czapla, Agnieszka Szopa , Izabela Gawronowska w dniu 20.01.2020r. o godz. 13.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 28.01.2020r. komisja dokonała wyboru oferenta.

Złożona oferta od Pani dr Ewy Gierlasińskiej spełniła wszystkie wymogi i została wybrana do realizacji z ceną 220 zł brutto za dyżur w Dziennym Ośrodku Opieki.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 28.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty