logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – sprzęt medyczny 2023

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
02/2023/EFS/9.2.6

ogłoszonego dnia 01. 02.2023r.

Wyposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”

współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy sprzętu medycznego, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 13.09.2022r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”.

Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, rozładunek. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r. ( rok 2021 został dopuszczony w trakcie zadawania pytań)

Przedmiot dostawy musi  spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wszystkie wymogi dopuszczające do użytkowania w jednostkach służby zdrowia.

Wszystkie dostarczone produkty powinny mieć gwarancję minimum 24 miesiące.

Wszystkie powłoki muszą być łatwo zmywalne, a te, które będą wskazane w opisie muszą być odporne na dezynfekcję.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakiety:

Pakiet A

 1. Koncentrator tlenu 3 szt. ( budżet max. 13.000,00 brutto)

Pakiet B

 1. Pompa strzykawkowa 1 szt. ( budżet max. 3.000,00 brutto)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1A, 1B.

Oferty należy składać na poszczególne pakiety. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie elementy wyposażenia w danym pakiecie i które do oferty będą mieć załączony wypełniony odpowiedni załącznik nr 1.

Jeden oferent może złożyć ofertę na wszystkie pakiety lub na wybrany przez siebie jeden pakiet.

II. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 20.02.2023

Realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu, zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe w dniu 01.02.2023r. umieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl,

oraz na stronie internetowej Hospicjum , tj. www.hospicjumsosnowiec.pl.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.02.2023r., do godz. 10.00.

Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 90 %
 2. gwarancja ( G ) – waga 10%

 

Każdy pakiet był oceniany osobno.

 

Kryterium cena (C) – waga 90%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przezWykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

                   Najniższa cena

C = —————————————-   x 90

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 

Kryterium gwarancji  – waga 10%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie przedłożonego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Długość gwarancji będzie oceniana następująco:

Gwarancja do 24 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja do 36 miesięcy – 3 pkt.

Gwarancja do 48 miesięcy – 6 pkt

Gwarancja do 60 miesięcy – 10 pkt.

                Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie

G = ——————————————————————————–  x  10

Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję

 

G –  ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający w ramach każdego pakietu dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + G

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów,  Zamawiający  wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów i będzie posiadać również taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

V. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 oraz warunek określony w pkt 7.2. SOWUZ
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4)
 3. nie są wykluczeni zgodnie z załącznikiem nr 5

Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  w zakresie objętym postępowaniem, lub dostawę  sprzętu o podobnym charakterze, o wartości minimum 20.000 zł brutto (przynajmniej jedna dostawa).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Zamawiający jest zobowiązany załączyć do oferty  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty musi dołączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz dołączyć następujące dokumenty: opisy, katalogi lub fotografie.

VI. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

 W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

PAKIET A:  Koncentrator tlenu 3 szt.:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki, Marta Rac-Niedźwiecka,

Osadnicza 34 91-357 Łódź

W terminie przez bazę konkurencyjności 7.200,00 24 mies.
Egerton sp. z o.o.

ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

W terminie przez bazę konkurencyjności 8.100,00 24 mies.
eMtiM Marek Mazurkiewicz.

ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

W terminie przez bazę konkurencyjności 9.396,00 24 mies.
F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

W terminie przez bazę konkurencyjności 6.949,80 48 mies.
HAS – MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała W terminie przez bazę konkurencyjności 9.558,00 36 mies.
KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska181/310A, 01-459 Warszawa W terminie przez bazę konkurencyjności 6.804,00 36 mies.
Pomagamy24h.pl, Oś. Powstańców Warszawy 6m/lok1 , Poznań 61-656 W terminie przez bazę konkurencyjności 9.925,65 48 mies.
Reha Med Adam Nawrocki, Ul. Kraszewskiego 4 lok. 5, 15-025 Białystok W terminie przez bazę konkurencyjności 9.861,00 60 mies.

Specjalistyczna hurtownia medyczna REXOMED SPÓŁKA Z O.O.,

Ul. Mączna 31 70-780 Szczecin

W terminie przez bazę konkurencyjności 10.044,00 36 mies.
Ronomed Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

W terminie przez bazę konkurencyjności 10.497,00 48 mies.

PAKIET B:  Pompa strzykawkowa 1 szt.:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
Pomagamy24h.pl, Oś. Powstańców Warszawy 6m/lok1 , Poznań 61-656. W terminie przez bazę konkurencyjności 3.680,00 36 mies.
Specjalistyczna

Hurtownia

Medyczna

REXOMED SPÓŁKA Z O.O.,

Ul. Mączna 31 70-780 Szczecin

W terminie przez bazę konkurencyjności 3.386,88 24 mies.
„Margot Medical” Sp. z o.o.,

ul Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie k. Warszawy

W terminie przez bazę konkurencyjności 2.700,00 24 mies.

VII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Małgorzata Czapla, Krzysztof Madejczyk w dniu 13.02.2023r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami.

Po przeanalizowaniu ofert komisja stwierdziła iż w pięciu ofertach, tj. firm:

Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki, Marta Rac-Niedźwiecka, Osadnicza 34 91-357 Łódź,

eMtiM Marek Mazurkiewicz. ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze,

Pomagamy24h.pl, Oś. Powstańców Warszawy 6m/lok1 , Poznań 61-656,

Specjalistyczna hurtownia medyczna REXOMED SPÓŁKA Z O.O,

Ronomed Sp. z o.o. Sp. k, Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław,

 nie ma wykazu zrealizowanych dostaw co zgodnie z zapisem SOWUZ było bezwzględnym warunkiem do spełnienia przez oferentów (punkt 7.3). Wobec powyższego, oferty te nie były brane do oceny.

Oferty otrzymały następującą ocenę:

PAKIET A:  Koncentrator tlenu 3 szt.:

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji Punkty za cenę Punkty za gwarancję Razem punkty
Egerton sp. z o.o.

ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

8.100,00 24 mies. 75,6 0,0 75,6
F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

6.949,80 48 mies. 88,11 6,0 94,11
HAS – MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała 9.558,00 36 mies. 64,07 3,0 67,07
KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska181/310A, 01-459 Warszawa 6.804,00 36 mies. 90,0 3,0 93,0
Reha Med Adam Nawrocki, Ul. Kraszewskiego 4 lok. 5, 15-025 Białystok 9.861,00 60 mies. 62,10 10,00 72,10

Do realizacji została wybrana oferta firmy F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda,

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec.

PAKIET B:  Pompa strzykawkowa 1 szt.:

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji Punkty za cenę Punkty za gwarancję Razem punkty
„Margot Medical” Sp. z o.o. ,

ul Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie k. Warszawy

2.700,00 24 mies. 90,00 0,00 90,00

Do realizacji została wybrana oferta firmy „Margot Medical” Sp. z o.o.,

ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie k. Warszawy.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 14.02.2023r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty