logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – odbiór i utylizacja odpadów medycznych

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 03/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 18. 12.2019r.

Dostawa usługi na odbiór i utylizację odpadów w ramach realizacji projektu pn: Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 18.12.2019r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Zapytania z Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego prowadzonego przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
 2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie raz w tygodniu przez okres obowiązywania umowy. Konkretny dzień oraz godziny będą uzgodnione na etapie podpisania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów do dwóch razy w tygodniu jeżeli będzie taka potrzeba.
 4. Wykonawca w czasie odbioru odpadów musi być zaopatrzony w posiadającą legalizację wagę do ważenia odpadów.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia karty przekazania odpadów.
 6. Pozostałe warunki wykonania zamówienia znajdują się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
 7. Podane rodzaje i ilości odpadów medycznych mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wykonania usług będących przedmiotem umowy, przy użyciu własnego sprzętu.
 9. Wykonawca po przyjęciu odpadów medycznych od Zamawiającego ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność.
 10. Transport odpadów medycznych z terenu obiektów Zamawiającego powinien odbywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu
 • Termin realizacji zamówienia:

1.Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy  do 31.12.2021r.

 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie z ośrodka stacjonarnego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu
 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjumsosnowiec.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.01.2020r., do godz. 10.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

W wyborze oferty przyjmuje się jedno kryterium : cena

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:
 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy.

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

 1. Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AM-MED. Marcin Wojtysiak, 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 48B/116 02.01.2020 godz. 9.30 5,83 zł
Forest Gospodarka Odpadami Sylwia Żak, 43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 31/9 30.12.2019 godz. 9.20 6,48 zł
Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-350 Dąbrowa Górnicza 03.01.2020 godz. 8.48 5,18 + 37,80 za każdy przyjazd , w przeliczeniu na 1 kg wychodzi cena 6,49 zł
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

1.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

2.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Iwona Łuczak , Krzysztof Madejczyk w dniu 03.01.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 07.01.2020r. komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ocena
AM-MED. Marcin Wojtysiak, 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 48B/116 02.01.2020 godz. 9.30 5,83 zł 100 pkt.
Forest Gospodarka Odpadami Sylwia Żak, 43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 31/9 30.12.2019 godz. 9.20 6,48 zł 89,97 pkt.
Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-350 Dąbrowa Górnicza 03.01.2020 godz. 8.48 5,18 + 37,80 za każdy przyjazd , w przeliczeniu na 1 kg wychodzi cena 6,49 zł 89,83 pkt.

Do realizacji została wybrana firma AM-MED Marcin Wojtysiak.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 07.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty