logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – lekarze

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług lekarskich w ramach zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 07.01.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 17.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 07.01.2020r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena 1 dyżuru 12 h z jednym przyjazdem dodatkowym
Janina Kotaś – Smak 30.12.2019 80 360
Katarzyna Czekajska-Zarębska 02.01.2020 90 360
Łukasz Umiński 03.01.2020 48 360
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 08.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 07.01.2020r.

Protokołowała: Beata Bandura