logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – drugie zapytanie na usługi pielęgniarskie

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 03/2020/EFS/9.2.6

ogłoszonego dnia 07. 02.2020r.

Świadczenie usług pielęgniarskich w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia pielęgniarek do opieki domowej, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 07.02.2020r. ogłosiło drugie zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Usługa pielęgniarska ma być świadczona w domach podopiecznych.

Opieka będzie sprawowana przy współpracy z lekarzami POZ na zasadach, jakie obowiązują w opiece długoterminowej.

Opis usługi w opiece środowiskowej

Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze, ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Liczba wizyt tygodniowych u jednego podopiecznego będzie ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem – średnio 3 wizyty w tygodniu. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku pielęgniarki w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1.

Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester i Nowy Rok będzie dodatkowo opłacany, tj. stawka godzinowa za pracę będzie podniesiona o 50%.

 

 

 • Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do  31.12.2021r. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na wizyty pielęgniarskie.

 

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.02.2020r., do godz. 10.00.

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usługi podaną przez Oferenta w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Dla każdego zakresu opieki ocena będzie osobna przy zastosowaniu tych samych kryteriów.

Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe

 

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie,
 3. posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 2 lata
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku, gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4

 

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa Oferenta Data wpływu oferty Ilość zaoferowanych godzin w miesiącu
Jańczyk Małgorzata 13.02.2020 godz. 10.45 36
Beata Szalony 14.02.2020 godz. 13.30 30
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk, Małgorzata Czapla w dniu 17.02.2020r o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 19.02.2020r komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa Oferenta Ilość zaoferowanych godzin w miesiącu Ilość otrzymanych punktów
Jańczyk Małgorzata 36 100 pkt.
Beata Szalony 30 100 pkt.

 

Do realizacji zostały wybrane obie oferty, ponieważ w obu była wskazana taka sama cena brutto i w związku z tym otrzymały one maksymalną ilość punktów. Ponieważ w złożonych ofertach liczba godzin jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb realizowanego projektu, a było to już drugie zapytanie ofertowe Zamawiający będzie szukał pielęgniarek z wolnej ręki.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 19.02.2020r

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty