logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – dostawa samochodu

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy specjalistycznego samochodu  w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

 1. W dniu 20.02.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
 • Beata Bandura – Członek Komisji,
 • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
 • Agnieszka Szopa – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 12.02.2020r. do dnia 20.02.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

 1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.02.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:
Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
PPHU Górecki,  Paweł Górecki 26-212 Smyków, Królewiec 100 19.02.2020 godz. 13.50 152.274,00 48 miesięcy
Dom Samochodowy Germaz sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław 20.02.2020 godz. 10.00 169.112,70 36 miesięcy

Oferta firmy ITS System Spółka z o.o , została złożona po terminie i nie może zostać uwzględniona.

 1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel oferentów.
 2. Po przejrzeniu ofert Komisja stwierdziła co następuje:
 • ponieważ oferta firmy ITS System Spółka z o.o. została złożona po terminie nie podlega dalszej ocenie,
 • ponieważ oferta PPHU Górecki nie spełnia warunków zapytania – zaoferowany samochód nie spełnia wymogu nr 41 z Załącznika 1 – oferta podlega odrzuceniu,
 • ponieważ oferta firmy Dom Samochodowy Germaz sp. z o.o , która mogłaby podlegać dalszej ocenie znacznie przewyższa budżet przewidziany na zakup samochodu w realizowanym projekcie, zapytanie zostaje unieważnione zgodnie z zapisem pkt. 18.4 Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia.
 • Zamawiający ogłosi ponowne zapytanie ofertowe z podaniem budżetu jaki jest przewidziany na to zadanie.

Dnia 20.02.2020r.