logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – drugie zapytanie na usługi lekarskie 2023 – dyżury

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 8/EFS 9.2.1/2023

ogłoszonego dnia 07. 02.2023r.

Świadczenie usług pralniczych w ramach realizacji projektu pn: Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usług lekarskich w ramach dyżurów, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 07.02.2023r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi lekarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej w następującym zakresie

 Dyżury pod telefonem:

 1. dyżury w oddziale stacjonarnym w dni robocze ( od pon. – pt. ) w godz. 15.30 – 7.30 następnego dnia,
 2. dyżur w oddziale stacjonarnym w dni ustawowo wolne ( soboty, niedziele, święta ) 24 godzinne ( w godz. od 08.00do 08.00 dnia następnego ).

Dyżury powiązane będą z wyjazdami interwencyjnymi do podopiecznych znajdujących się pod opieką domową. Wyjazdy te będą oddzielnie opłacane.

Opis dyżuru w oddziale stacjonarnym.

Dyżur lekarski jest dyżurem pod telefonem z obowiązkowym jednym , w ciągu 12 godzin dyżuru ( dyżur w dni wolne ) lub 16 godzin ( dyżur w dni powszednie) , przyjazdem do ośrodka stacjonarnego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu i zrobieniem wizyty lekarskiej u wszystkich podopiecznych ( jeden przyjazd mieści się w opłacie za czuwanie). Oferent ma również  obowiązek przyjazdu w dni wolne od pracy na drugi wieczorny obchód oraz na każde wezwanie w sytuacji interwencji, z tym, że takie przyjazdy będą dodatkowo płatne ( każdy równowartość jednej wizyty lekarskiej). Oferent może przez cały okres dyżuru przebywać na terenie ośrodka stacjonarnego jeżeli tak woli ale nie może to mieć wpływu na podwyższenie ceny.

Lekarz będący na dyżurze pod telefonem będzie również zobligowany do wyjazdów interwencyjnych lub stwierdzenia zgonu  do podopiecznych będących w opiece domowej.

W takie dni jak:  Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Święta  Wielkanocne, Sylwester i Nowy Rok stawki za czuwanie będą podniesione o 50% , a stawki za przyjazd na Oddział lub wyjazd w środowisko będą podniesione o 20%.

II. Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do 30.06.2023r.

Usługa ma być świadczona przez Oferenta w zaoferowanej  liczbie dni w miesiącu. Zaoferowana liczba dni w miesiącu jest traktowana jako przeciętna liczba miesięcznych dyżurów. Liczba przepracowanych dni w miesiącu będzie każdorazowo ustalana ze zleceniodawcą.

 III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjumsosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.02.2023r., do godz. 13.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Do wyboru oferty  brana będzie pod uwagę wartość jednego dyżuru brutto wyliczona wg wzoru: 12 h czuwania pod telefonem * stawka za 1h czuwania + stawka za jeden przyjazd interwencyjny.

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

       Najniższa wartość dyżuru brutto

C = —————————————————-   x 100

Wartość dyżuru  w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

 Zostaną wybrane oferty kolejno z największą liczbą punktów.

Zleceniodawca dysponuje następującą liczbą  dyżurów pod telefonem do obsadzenia:

średnio 25 dyżurów  w miesiącu, w całym okresie realizacji łącznie 120 dyżurów.

Zamawiający dokona wyboru ofert tych  Wykonawców, których oferty  uzyskają najwyższą liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby dyżurów  wskazanych powyżej i których stawki nie przekraczają budżetu zaplanowanego przez Zamawiającego na ten cel.

Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 6 do 10  osób  w zależności od tego ile dyżurów zaoferują Oferenci.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. posiadają min. specjalizację lekarską st. I lub są w trakcie robienia tej specjalizacji,
 3. posiadają doświadczenie w pracy  zawodowej min. 1 rok
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.
 5. W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

 W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ( dyżur 12 h +przyjazd interwencyjny)
Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Borek, ul. Lubliniecka 59b/17, Gliwice 07.02.2023 540,00
Wojciech Kowalski , ul. 1 Maja 74/35 , 41-200 Sosnowiec 14.02.2023 540,00

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

1.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

             Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

2.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , w dniu 15.02.2023r. o godz. 13.30 otworzyła koperty z ofertami. W dniu 16.02.2023  komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Złożone oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto ( dyżur 12 h + przyjazd interwencyjny) Ilość dyżurów w miesiącu ocena
Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Borek, ul. Lubliniecka 59b/17, Gliwice 540,00 8 100 pkt.
Wojciech Kowalski , ul. 1 Maja 74/35 , 41-200 Sosnowiec 540,00 8 100 pkt.

 Do realizacji została wybrana oferta

Ponieważ oferty nie zabezpieczają pełnej liczby dyżurów lekarskich ( 24 w miesiącu), a było to już drugie zapytanie ofertowe, Zleceniodawca na pozostałą liczbę dyżurów poszuka lekarzy na rynku pracy.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 16.02.2023r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty