logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – drugie zapytanie na transport osób starszych

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 07/EFS 9.2.1/2022

ogłoszonego dnia 04.01.2022r.

Dostawa usługi transportu osób starszych w Hospicjum Sosnowieckim w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców usługi transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania,  Hospicjum Sosnowieckie w dniu 04.01.2022r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Pod pojęciem transport osób starszych Zamawiający rozumie realizację przewozu w ramach komunikacji nieregularnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu.
 2. Usługa obejmować będzie  transport 9 seniorów  + 1 opiekun lub 10 seniorów bez opiekuna z terenu miasta Sosnowiec do ośrodka na ul. H. Dobrzańskiego 131 oraz transport z ośrodka do miejsc zamieszkania.
 3. Transport powinien odbywać się w przedziale godzinowym 7.00-9.00 (z domów podopiecznych do placówki) oraz 15.00-16.30 (z placówki do domów podopiecznych), z wyjątkiem dni wolnych od zajęć ( ustawowe dni wolne od pracy). Szacunkowa ilość dni 240. Transport może być podzielony na kilka kursów lub może odbywać się kilkoma mniejszymi samochodami.
 4. W aktualnej grupie podopiecznych nie ma osób na wózkach inwalidzkich. W sytuacji gdyby takie osoby się pojawiły przewóz tych osób będzie podlegał odrębnym ustaleniom z Wykonawcą.
 5. Oferta , w której kierowca będzie pełnił funkcję również opiekuna przewożonych osób, tj. pomoże przy wsiadaniu i przy wysiadaniu , w razie potrzeby podprowadzi do drzwi , otrzyma dodatkowe punkty w ocenie.

II.  Termin realizacji zamówienia:

            Od momentu zlecenia  do 31.12.2022r.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Sosnowiec         

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.01.2022r., do godz. 12.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena – 95%

Każda oferta otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Cb – cena w ocenianej ofercie

                             Cn x 95

Pc (punkty) = ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Cb

 1. Jakość – 5pkt.

W tym kryterium Zamawiający przyzna 5 pkt. jeżeli Oferent podejmie się pełnić funkcję opiekuna osób przewożonych.

Zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, będącą sumą punktów otrzymanych za cenę i jakość.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

 1. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób oraz dysponować pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent przedłoży
  kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub
  licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
  zamówieniem – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
  drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm.).
 2. Zamawiający wymaga od Oferentów wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób na stanowisku kierowcy.
 1. Oferent musi posiadać środek transportu przyjazny do przewozu osób starszych . Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo osobom przewożonym. Środek transportu musi posiadać aktualne przeglądy dopuszczające do ruchu drogowego. Do oferty należy dołączyć opis środka transportu.
 2. Oferent zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy
  ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych
  przewozach pasażerskich, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego
  rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy
  wykonaniu tego rodzaju przewozów. Oferent zobligowany jest do dołączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem posiadanego ubezpieczenia.
 3. Oferent w razie awarii własnego środka transportu  zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Oferenta kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Oferent Data wpływu Cena brutto/dzień
Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach

Ul. Laski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza

10.01.2022 godz. 8.00 421,20 zł
RYNAK Rafał Krakowiak, ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica 11.01.2022 godz. 12.50 842,40 zł
PHU Go Tur Piotr Ładoń, ul. Kasztanowa 3/21 , Sosnowiec 10.01.2022 godz. 13.45 378,00 zł
VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37 , Sosnowiec 13.01.2022 godz. 15.30 300,00 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Eurocar” ul. 1-go Maja 21, 41-250 Czeladź 14.01.2022 godz. 11.43 345,60 zł
SPIDER Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Brzezinka 14.01.2022, godz. 10.38 303,10 zł

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Iwona Łuczak w dniu 14.01.2022r. o godz. 12.30 otworzyła kopertę z ofertami. W dniu 17.01.2022r. , komisja dokonała sprawdzenia ofert pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferty spełniły wszystkie określone w zapytaniu wymogi.

Oferent Data wpływu Cena brutto/dzień ocena
Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach

Ul. Laski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza

10.01.2022 godz. 8.00 421,20 zł 72,66 pkt.
RYNAK Rafał Krakowiak, ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica 11.01.2022 godz. 12.50 842,40 zł 38,83 pkt.
PHU Go Tur Piotr Ładoń, ul. Kasztanowa 3/21 , Sosnowiec 10.01.2022 godz. 13.45 378,00 zł 80,39 okt.
VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37 , Sosnowiec 13.01.2022 godz. 15.30 300,00 zł 100 pkt.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Eurocar” ul. 1-go Maja 21, 41-250 Czeladź 14.01.2022 godz. 11.43 345,60 zł 87,46 pkt.
SPIDER Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Brzezinka 14.01.2022, godz. 10.38 303,10 zł 99,03 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta firmy VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37 z Sosnowca.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 17.01.2022r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty