logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – dostawa samochodu

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
06/2020/EFS/9.2.6

ogłoszonego dnia 26. 02.2020r.

Dostawa specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z zamontowaną windą w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

.Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy specjalistycznego samochodu, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 26.02.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu Bus 9-osobowy przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z zamontowaną windą/platformą. Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”.

Zamówienie obejmuje dostarczenie samochodu 9-osobowy wyposażonego w specjalistyczną windę umożliwiającą przewóz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku.

Przedmiot dostawy musi  spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wszystkie wymogi dopuszczające do użytkowania w jednostkach służby zdrowia.

Przedmiot dostawy  powinien mieć gwarancję minimum 36 miesięcy.

Wszystkie powłoki muszą być łatwo zmywalne, a te, które będą wskazane w opisie muszą być odporne na dezynfekcję.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie niezbędne mu wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem/zamówieniem sprzętu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1

Zamawiający dysponuje nieprzekraczalnym budżetem przeznaczonym na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 158 tys. zł.

 • Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do trzech miesięcy od dnia wybrania oferty. Przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie samochodu, zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi. W ramach zapytania ofertowego Zamawiający wyraził zgodę na odbiór zatankowanego samochodu od Oferenta.

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe w dniu 26.02.2020r. umieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

oraz na stronie internetowej Hospicjum , tj. www.hospicjum.sosnowiec.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.03.2020r., do godz. 12.00 .

Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 80 %
 2. gwarancja ( G ) – waga 20%

 Kryterium cena (C) – waga 80%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 80

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 

Kryterium gwarancji  – waga 20%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie przedłożonego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Jeżeli gwarancja będzie dłuższa od minimalnej wymaganej 36 miesięcy , wówczas długość gwarancji będzie oceniana następująco:

Gwarancja do 48 miesięcy – 5 pkt.

Gwarancja do 60 miesięcy – 10 pkt

                Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie

G = ——————————————————————————–  x  20

Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję

 

G –  ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + G 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów,  Zamawiający  wybierze z pośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów i będzie posiadać również taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 oraz warunek określony w pkt 7.2.
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4)

Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę samochodu o podobnym charakterze (przynajmniej jedna dostawa).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
ITS System Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice 09.03.2020 godz. 8.30 157.440,00 48 miesięcy
Konsek Janusz, Konsek Ewa, P.P.H.U. „Konsek” Sp. J., 44-240 Żory, ul. Moniuszki 5 09.03.2020 godz. 10.00 158.000,00 36 miesięcy
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci, oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Małgorzata Czapla, Krzysztof Madejczyk w dniu 09.03.2020r. o godz. 12.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom.

W dniu 16.03.2020r. komisja w składzie, Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk, Iwona Łuczak dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Otrzymały one następującą punktację:

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji ocena
ITS System Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice 157.440,00 48 miesięcy 100 pkt.
Konsek Janusz, Konsek Ewa, P.P.H.U. „Konsek” Sp. J., 44-240 Żory, ul. Moniuszki 5 158.000,00 36 miesięcy 79,71 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta firmy ITS System Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 16.03.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty