logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 08/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 27. 02.2020r.

Świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych w ramach realizacji projektu pn: Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usługi fryzjerskiej i kosmetycznej, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 27.02.2020. ogłosiło drugie zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych dla podopiecznych dziennego ośrodka opieki oraz oddziału stacjonarnego w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

Ilość usług: 35-40 w kwartale

Zakres usługi:

Pakiet A

Usługi fryzjerskie o charakterze podstawowym (dobór fryzur, strzyżenie, układanie włosów, koloryzacja, golenie)

Pakiet B

Usługi kosmetyczne o charakterze podstawowym (pielęgnacja dłoni i stóp- manicure zwykły i leczniczy, pedicure, depilacja, regulacja, henna)

 1. Oferent może złożyć ofertę na oba pakiety lub na jeden pakiet.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2021r.

Terminy poszczególnych wizyt w dziennym ośrodku opieki i na oddziale stacjonarnym będą ustalane indywidualnie 

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjumsosnowiec.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.03.2020., do godz. 10.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

W wyborze oferty przyjmuje się jedno kryterium : cena.

Każdy pakiet będzie oceniany osobno.

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 Jeżeli okaże się, że kilka ofert ma taką samą najniższą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w   postępowaniu , tj. :

 1. Posiadają niezbędne wykształcenie w kierunku kosmetologii (szkoła lub kurs dopuszczający do zawodu)
 2. Posiadają niezbędne wykształcenie w kierunku fryzjerstwa (szkoła lub kurs dopuszczający do zawodu)
 3. Posiadają doświadczenie zawodowe min. 1 rok.

Jeżeli ofertę składać będzie podmiot prawny, wszystkie osoby, które będą świadczyć usługę w imieniu podmiotu muszą spełnić w/w warunki ( załącznik nr 4).

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

W zakresie usług fryzjerskich:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto 1 usługa/osobę
ROCOCO Fryzjerstwo Wizaż Malwina Kowalska-Kokoszka 09.03.2020 godz. 8.25 350 zł
Dagmara Wasilewska 05.03.2020 73,80 zł

W zakresie usług kosmetycznych:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto 1 usługa/osobę
Centrum Zdrowia i Urody Celine, ul. Hubala Dobrzańskiego 124/16 06.03.2020 43,40 zł
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

1.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci, oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

2.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Małgorzata Czapla, Krzysztof Madejczyk w dniu 09.03.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom.

W dniu 16.03.2020r. komisja w składzie Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk, Iwona Łuczak dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Złożone oferty spełniły warunki formalne i została dopuszczone do oceny merytorycznej.

W zakresie usług fryzjerskich:

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto 1 usługa/osobę Ocena
ROCOCO Fryzjerstwo Wizaż Malwina Kowalska-Kokoszka 350 zł 21,08 pkt
Dagmara Wasilewska 73,80 zł 100 pkt

Do realizacji została wybrana oferta Pani Dagmary Wasilewskiej.

W zakresie usług kosmetycznych:

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto 1 usługa/osobę Ocena
Centrum Zdrowia i Urody Celine, ul. Hubala Dobrzańskiego 124/16 43,40 zł 100 pkt.

Do realizacji została wybrana oferta firmy Centrum Zdrowia i Urody Celine, ul. Hubala Dobrzańskiego 124/16

Data sporządzenia protokołu postępowania: 16.02.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty