logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – dostawa leków i środków medycznych 2023

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA 
w ramach zapytania nr 01/EFS 9.2.1/2023 

ogłoszonego dnia 15.12.2022r.  

Sukcesywne  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r 

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131 

W celu wyłonienia dostawców leków i środków medycznych Hospicjum Sosnowieckie w dniu 15.12.2022r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto. 

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji.  

5.1.      Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety: 

 1. Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW ( załącznik nr 1) 
 2. Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE ( załącznik nr 2) 
 3. Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH ( załącznik nr 2) 
 4. Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE ( załącznik nr 2) 
 5. Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE ( załącznik nr 3) 
 6. Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ( załącznik nr 4)  
 7. Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY ( załącznik nr 5) 
 8. Pakiet nr VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY ( załącznik nr 5) 
 9. Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE. ( załącznik nr 5) 
 10. Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE ( załącznik nr 5) 
 11. Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE ( załącznik nr 5) 

Miejsce dostawy: dział farmacji w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec. 

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Leki,  wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załączniki  do SOWUZ  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków/ towarów oraz ich dawki i postać w granicach całkowitej wartości umowy. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Pakietach (zał. nr 1-5 do SOWUZ ). Asortyment równoważny musi odpowiadać jakości i właściwościom medycznym/ leczniczym asortymentu wskazanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu jeżeli nie będzie on odpowiadał wymaganiom jakościowym lub będzie to towar nie zamówiony. 

Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości  znajduje się w  załącznikach  nr  1-5 do SOWUZ .  

 II. Termin realizacji zamówienia:  

Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.  

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ). 

III. Informacja o upublicznieniu zapytania. 

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: 

www.hospicjum.sosnowiec.pl 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

IV. Termin składania ofert:  

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.01.2023r., do godz. 10.00 ,  

V. Kryterium oceny ofert: 

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

 1. cena (C) – waga 100 % 

 

Każda Część  będzie oceniana osobno. 

 Kryterium cena (C) – waga 100% 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.  

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

                   Najniższa cena  

C = —————————————-   x 100 

             Cena badanej oferty  

 

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena 

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto. 

 Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o powyższy wzór. 

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do działu farmacji. 
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 7 do SOWUZ 
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 8 do SOWUZ) 
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835) – załącznik nr 9 do SOWUZ 

 VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego  

       W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:  

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. 

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   12.005,48 zł 

Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   10.941,13 zł 

Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   8.406,68 zł 

 Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   4.484,80 zł 

 Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   35.701,14 zł 

 Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

 Nie wpłynęła żadna oferta. 

 Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  6.874,90 zł 

 Pakiet VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  2.417,11 zł 

 Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE   

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  20.549,92 zł 
EM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek 

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności  24.023,52 zł 

 Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  8.279,09 zł 

 Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  254,66 zł 

 

 VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań. 

1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów. 

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany). 

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.   

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności 

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; 
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli. 

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej. 

 2. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego. 

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.   

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności 

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; 
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli. 

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Wybór oferty. 

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. 

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   12.005,48 zł  100 pkt. 

Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   10.941,13 zł  100 pkt. 

Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   8.406,68 zł  100 pkt. 

Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   4.484,80 zł  100 pkt. 

Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności   35.701,14 zł  100 pkt. 

Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

Nie wpłynęła żadna oferta. 

 Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY 

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  6.874,90 zł  100 pkt. 

 Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

 Pakiet VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  2.417,11 zł  100 pkt. 

 Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

 Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE   

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  20.549,92 zł  100 pkt.  
EM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek 

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności  24.023,52 zł  85,50 pkt. 

 Wybrano ofertę firmy ZARYS International Group Sp. z o.o. 

 Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  8.279,09 zł  100 pkt. 

 Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

 Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE  

Nazwa i adres Oferenta  Data wpływu oferty  Cena brutto  Ilość punktów 
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022  254,66 zł  100 pkt. 

 Wybrano powyższą ofertę do realizacji. 

 Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Grażyna Bubel w dniu 04.01.2023r. dokonały sprawdzenia ofert pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferty spełniły wszystkie określone w zapytaniu wymogi. Dokonano wyboru ofert. 

Data sporządzenia protokołu postępowania: 04.01.2023r.  

Załącznikami do niniejszego protokołu są:  

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego 
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty