logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – dostawa leków i środków medycznych 2023

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 01/EFS 9.2.1/2023

ogłoszonego dnia 09.12.2021r.

Sukcesywne  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców leków i środków medycznych Hospicjum Sosnowieckie w dniu 15.12.2022r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji.

 • Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety:
 1. Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW ( załącznik nr 1)
 2. Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE ( załącznik nr 2)
 3. Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH ( załącznik nr 2)
 4. Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE ( załącznik nr 2)
 5. Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE ( załącznik nr 3)
 6. Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ( załącznik nr 4)
 7. Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY ( załącznik nr 5)
 8. Pakiet nr VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY ( załącznik nr 5)
 9. Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE. ( załącznik nr 5)
 10. Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE ( załącznik nr 5)
 11. Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE ( załącznik nr 5)

Miejsce dostawy: dział farmacji w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Leki,  wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załączniki  do SOWUZ  będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków/ towarów oraz ich dawki i postać w granicach całkowitej wartości umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Pakietach (zał. nr 1-5 do SOWUZ ). Asortyment równoważny musi odpowiadać jakości i właściwościom medycznym/ leczniczym asortymentu wskazanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu jeżeli nie będzie on odpowiadał wymaganiom jakościowym lub będzie to towar nie zamówiony.

Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości  znajduje się w  załącznikach  nr  1-5 do SOWUZ .

 

II.  Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon ).

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.01.2023r., do godz. 10.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

 

Każda Część  będzie oceniana osobno.

 

Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przezWykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

                   Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 

Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o powyższy wzór.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do działu farmacji.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 7 do SOWUZ
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 8 do SOWUZ)
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835) – załącznik nr 9 do SOWUZ

 VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

       W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 12.005,48 zł

Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 10.941,13 zł

Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 8.406,68 zł

Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 4.484,80 zł

Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 35.701,14 zł

Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Nie wpłynęła żadna oferta.

Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 6.874,90 zł

Pakiet VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 2.417,11 zł

Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 20.549,92 zł
EM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 24.023,52 zł

Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 8.279,09 zł

Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 254,66 zł

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 12.005,48 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 10.941,13 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 8.406,68 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 4.484,80 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 35.701,14 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Nie wpłynęła żadna oferta.

Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 6.874,90 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 2.417,11 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 20.549,92 zł 100 pkt.
EM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 24.023,52 zł 85,50 pkt.

Wybrano ofertę firmy ZARYS International Group Sp. z o.o.

Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 8.279,09 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.

Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Ilość punktów
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 254,66 zł 100 pkt.

Wybrano powyższą ofertę do realizacji.                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Grażyna Bubel w dniu 04.01.2023r. dokonały sprawdzenia ofert pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferty spełniły wszystkie określone w zapytaniu wymogi. Dokonano wyboru ofert.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 04.01.2023r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty