logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie zapytania nr 04/2020/EFS/9.2.5 – transport

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 04/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 19. 12.2019r.

Transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Ośrodka Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z  RPO WSL 2014-2020. EFS.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usługi transportu osób starszych, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 19.12.2019r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Pod pojęciem transport osób starszych Zamawiający rozumie realizację przewozu w ramach komunikacji nieregularnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu.

Usługa obejmować będzie  transport 9 seniorów  + 1 opiekun lub 10 seniorów bez opiekuna z terenu miasta Sosnowiec do ośrodka na ul. H. Dobrańskiego 131 oraz transport z ośrodka do miejsc zamieszkania.

Transport powinien odbywać się w przedziale godzinowym 7.00-8.30 (z domów podopiecznych do placówki) oraz 15.30-16.30 (z placówki do domów podopiecznych), z wyjątkiem dni wolnych od zajęć ( ustawowe dni wolne od pracy). Może on być podzielony na kilka kursów lub może odbywać się kilkoma mniejszymi samochodami.

W aktualnej grupie podopiecznych nie ma osób na wózkach inwalidzkich. W sytuacji gdyby takie osoby się pojawiły przewóz tych osób będzie podlegał odrębnym ustaleniom z Wykonawcą.

Oferta , w której kierowca będzie pełnił funkcję również opiekuna przewożonych osób, tj. pomoże przy wsiadaniu i przy wysiadaniu , w razie potrzeby podprowadzi do drzwi , otrzyma dodatkowe punkty w ocenie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od momentu zlecenia  do 31.12.2021r. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Sosnowiec

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.12.2019r., do godz. 10.00 ,

 1. Kryterium oceny ofert:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena – 95%

 Każda oferta otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Cb – cena w ocenianej ofercie

                             Cn x 95

Pc (punkty) = ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Cb

 1. Jakość – 5pkt.

W tym kryterium Zamawiający przyzna 5 pkt. jeżeli Oferent podejmie się pełnić funkcję opiekuna osób przewożonych.

Zostanie wybrana oferta , która otrzyma najwyższą ilość punktów, będącą sumą punktów otrzymanych za cenę i jakość.

 1. Warunki do spełnienia przez Oferentów:
 2. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób oraz dysponować pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent przedłoży
  kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub
  licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
  zamówieniem – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
  drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm.).
 3. Zamawiający wymaga od Oferentów wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób na stanowisku kierowcy.
 1. Oferent musi posiadać środek transportu przyjazny do przewozu osób starszych . Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo osobom przewożonym. Środek transportu musi posiadać aktualne przeglądy dopuszczające do ruchu drogowego. Do oferty należy dołączyć opis środka transportu.

 

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Marek Pawłowski Vivo-Mark , ul. Piękna 10/37, 41-219 Sosnowiec 30.12.2019 godz. 15.00 190,00 zł
F.U.H. SBL-trans Mateusz Kowalski, Folwarczna 47, 43-144 Lędziny 31.12.2019 godz. 9.30 386,64 zł
Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32-095 Iwanowice 31.12.2019 godz. 9.48 299,00 zł
Spider Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Oświęcim-Brzezinka 31.12.2019 godz. 8.45 270,00 zł
Przewozy Pasażerskie Red-Bus Bodo Puczak , ul. M.T.Kierocińskiej 29/40 , Sosnowiec 30.12.2019 godz. 9.05 268,92 zł

W dniu 31.12.2019 godz. 10.00 wpłynęła oferta od firmy BUS-CAR Partner drogą e-mailową i w związku z tym iż nie została złożona  w sposób prawidłowy nie może być wzięta pod uwagę.

 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Iwona Klimczak , Izabela Głogowska w dniu 31.12.2019r. o godz. 10.05 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 03.01.2020r. komisja w składzie : Beata Bandura, Iwona Klimczak oraz Krzysztof Madejczyk dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
Marek Pawłowski Vivo-Mark , ul. Piękna 10/37, 41-219 Sosnowiec 30.12.2019 godz. 15.00 190,00 zł 100,00
F.U.H. SBL-trans Mateusz Kowalski, Folwarczna 47, 43-144 Lędziny 31.12.2019 godz. 9.30 386,64 zł 51,68
Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32-095 Iwanowice 31.12.2019 godz. 9.48 299,00 zł 65,37
Spider Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Oświęcim-Brzezinka 31.12.2019 godz. 8.45 270,00 zł 71,85
Przewozy Pasażerskie Red-Bus Bodo Puczak , ul. M.T.Kierocińskiej 29/40 , Sosnowiec 30.12.2019 godz. 9.05 268,92 zł 72,12

Do realizacji została wybrana firma Marek Pawłowski Vivo-Mark.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 03.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego

c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty

 • Protokół

  z wyboru oferenta w formacie PDF z podpisami członków komisji