logo Europejskich Funduszy Społeczny

Protokół z wyboru oferenta – drugie zapytanie na sprzęt medyczny

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
01/2020/EFS/9.2.6/II

ogłoszonego dnia 07. 01.2020r.

Wyposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”

współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy sprzętu medycznego, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 07.01.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”.

Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, złożenie, montaż sprzętu oraz usunięcie opakowań związanych z dostawą sprzętu, ustawienie na miejsce docelowe, zamontowanie, wypoziomowanie, wstępną konserwację oraz przystosowanie do ich użytkowania, przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku.

Przedmiot dostawy musi  spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wszystkie wymogi dopuszczające do użytkowania w jednostkach służby zdrowia.

Wszystkie dostarczone produkty powinny mieć gwarancję minimum 24 miesiące.

Wszystkie powłoki muszą być łatwo zmywalne, a te, które będą wskazane w opisie muszą być odporne na dezynfekcję.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie niezbędne mu wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem/zamówieniem sprzętu.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakietów:

Pakiet A

 1. Wirówka do kończyn górnych 1 szt.
 2. Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa 1 szt.

 

Pakiet B

 1. Koncentrator tlenu 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1A , 1B

 • Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 31.01.2020

Przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu i jego zainstalowanie, zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie ich obsługi.

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe w dniu 07.01.2020r. umieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

oraz na stronie internetowej Hospicjum , tj. www.hospicjum.sosnowiec.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.01.2020r., do godz. 12.00 .

Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 90 %
 2. gwarancja ( G ) – waga 10%

 

Każdy pakiet będzie oceniany osobno.

 

Kryterium cena (C) – waga 90%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 90

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 

Kryterium gwarancji  – waga 10%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie przedłożonego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Długość gwarancji będzie oceniana następująco:

Gwarancja do 24 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja do 36 miesięcy – 3 pkt.

Gwarancja do 48 miesięcy – 6 pkt

Gwarancja do 60 miesięcy – 10 pkt.

                Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie

G = ——————————————————————————–  x  10

Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję

 

G –  ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający w ramach każdego pakietu dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + G

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów,  Zamawiający  wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów i będzie posiadać również taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 oraz warunek określony w pkt 7.2.
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4)

Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  w zakresie objętym postępowaniem, lub dostawę  sprzętu o podobnym charakterze, o wartości minimum 30.000 zł brutto (przynajmniej jedna dostawa).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

PAKIET A :

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
PHU Technomex Sp. z o.o. 17.01.2020 godz.8.29 19.346,20 48 miesięcy
Meden-Inmed Sp. z o.o. 17.01.2020 godz. 8.29 18.225,00 36 miesięcy

PAKIET B:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
Aero-Medika Sp. z o.o. 17.01.2020 godz. 8.22 11.450,00 24 mies.
Reha Fund Sp. z o.o. 16.01.2020 godz. 13.22 9.984,60 36 miesięcy
Respicare Fayez Afana 10.01.2020 godz. 13.00 11.880,00 24 miesiące
Has-Med Sp. z o.o. 14.01.2020 godz. 11.53 12.236,40 36 miesięcy
Bjeska Sp. z o.o. Sp.k. 16.01.2020 godz. 12.03 11.250,00 60 miesięcy
Devipol mgr inż. Zbigniew Matysiewicz 16.01.2020 godz. 12.03 10.800,00 25 miesięcy
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Izabela Gawronowska w dniu 17.01.2020r. o godz. 12.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 20.01.2020r. komisja w składzie Małgorzata Czapla, Iwona Łuczak, Izabela Gawronowska dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie  oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Pakiet A
Oferent cena brutto okres gwarancji punkty za cenę punkty za gwarancję razem
PHU Technomex Sp. z o.o. 19 346,20 48 84,78 10 94,78
Meden-Inmed Sp. z o.o. 18 225,00 36 90 5 95

Do realizacji została wybrana oferta firmy Meden-Inmed Sp. z o.o.

Pakiet B
Oferent cena brutto okres gwarancji punkty za cenę punkty za gwarancję razem
Aero-Medika Sp. z o.o. 11 450,00 24 78,48 0 78,48
Reha Fund Sp. z o.o. 9 984,60 36 90,00 3 93,00
Respicare Fayez Afana 11 880,00 24 75,64 0 75,64
Has-Med Sp. z o.o. 12 236,40 36 73,44 3 76,44
Bjeska Sp. z o.o. Sp.k. 11 250,00 60 79,88 10 89,88
Devipol mgr inż. Zbigniew Matysiewicz 10 800,00 25 83,21 0 83,21

Do realizacji została wybrana oferta firmy Reha Fund Sp. z o.o.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 20.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty