logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na usługi lekarskie

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług lekarskich w ramach zapytania nr 07/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego. 

  1. W dniu 20.01.2020r. o godzinie 13.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Agnieszka Szopa – Członek Komisji,
  • Izabela Gawronowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.01.2020r. do dnia 20.01.2020r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.01.2020r. do godz. 13.00 wpłynęły następujące oferty :

W ramach Zakresu I nie wpłynęła żadna oferta.

W ramach Zakresu II wpłynęła jedna oferta od Pani dr Ewy Gierlasińskiej z ceną za jeden dyżur 220 zł.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 27.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 20.01.2020r.