logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na dostawę samochodu

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy specjalistycznego samochodu  w ramach zapytania nr 06/2020/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 09.03.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 26.02.2020r. do dnia 09.03.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.03.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
ITS System Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice 09.03.2020 godz. 8.30 157.440,00 48 miesięcy
Konsek Janusz, Konsek Ewa, P.P.H.U. „Konsek” Sp. J., 44-240 Żory, ul. Moniuszki 5 09.03.2020 godz. 10.00 158.000,00 36 miesięcy
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 11.03.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 09.03.2020r.