logo Europejskich Funduszy Społeczny

Dzienny ośrodek rehabilitacji

Realizacja w ramach projektu: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Powiecie M. Sosnowiec”, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.06-24-05A6/18-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2023.

Miejsce realizacji: Powiat M. Sosnowiec oraz miejscowości ościenne.

Do skorzystania ze wsparcia projektowego zapraszamy w pierwszej kolejności osoby 60+ wykluczone, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne ze względu na choroby, wiek, w tym osoby niepełnosprawne (60%), wymagające opieki zdrowotnej lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego wg skali Barthel. Wsparciem zostaną objęte głównie osoby starsze zamieszkałe w Powiecie Miasta Sosnowiec i miejscowościach ościennych (w tym 50% osób 65+). Preferowane są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe w Powiecie M. Sosnowiec oraz w miejscowościach ościennych.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił 20 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją zespołu terapeutycznego do 30 dni, w skład którego będzie wchodził: lekarz, rehabilitanci i pielęgniarka. Zespół ten będzie decydował o przyznanym pakiecie zabiegów na podstawie skierowania od lekarza POZ i dokumentacji medycznej oraz załącznika – Skala Barthel, które należy dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej.

Ośrodek będzie czynny przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 – 15.00 (4 dni) i od 11.00 – 18.00 (1 dzień).

Rekrutacja:

w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do 15.30.

Miejsce rekrutacji: CUS w Sosnowcu, ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 131,

pokój B60 tel. 32 832 94 13.

Do rekrutacji należy złożyć:

  1. Skierowanie na rehabilitację od lekarza POZ lub specjalisty
  2. Karta oceny wg skali Barthel – wypełnia lekarz kierujący
  3. Formularz rekrutacyjny
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  5. Oświadczenie uczestnika projektu
  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  7. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
  8. Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Złożenie dokumentów na etapie formalnej rekrutacji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!

Załączniki do rekrutacji: