logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – usługi pielęgniarskie w środowisku 2023

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 09/EFS 9.2.1/2023

ogłoszonego dnia 10. 02.2023r.

Świadczenie usług pralniczych w ramach realizacji projektu pn: Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usług pielęgniarskich w środowisku, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 10.02.2023r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Usługa ma być świadczona  w opiece środowiskowej

Opis usługi w opiece środowiskowej

Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku pielęgniarki w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1.

Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Piątek , Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester i Nowy Rok będzie dodatkowo opłacany , tj. stawka godzinowa za pracę będzie podniesiona o 50%.

II. Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do  30.06.2023r.  zgodnie ze  zgłoszonym zapotrzebowaniem na wizyty pielęgniarskie.

 II. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjumsosnowiec.pl

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.02.2023r., do godz. 15.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usługi podaną przez Oferentaw ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

       Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

 

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Zleceniobiorca dysponuje następującą liczbą  godzin pracy:

średnio 80 godzin w miesiącu , w całym okresie realizacji łącznie 360 godzin.

Zamawiający dokona wyboru ofert tych  Wykonawców, których oferty  uzyskają najwyższa liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby godzin wskazanych powyżej.

Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 1 do 3 osób w zależności od zaoferowanych przez Oferentów liczb godzin.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie ,
 3. posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej  min. 2 lata
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

 W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Julian Operchalski ul. Bohaterów Monte Cassino 4A/46 Sosnowiec 20.02.2023 godz. 11.27 70,00

VII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

1.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

             Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

2.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , w dniu 20.02.2023r. o godz. 15.30 otworzyła koperty z ofertami. Komisja  dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Złożone oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Cena brutto Ilość godzin w miesiącu ocena
Julian Operchalski ul. Bohaterów Monte Cassino 4A/46 Sosnowiec 70,00 20 100 pkt.

 Do realizacji została wybrana powyższa oferta.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 20.02.2023r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty