logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – trzecie zapytanie ofertowe na dostawę żywności

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 11/EFS 9.2.1/2022

ogłoszonego dnia 20.01.2022r.

Dostawa żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców żywności Hospicjum Sosnowieckie w dniu 20.01.2022. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na potrzeby kuchni głównej centrum  w podziale na 7 Części,  na zasadach określonych niniejszym SOWUZ  Szczegółowy opis i wymagania dla poszczególnych części  zawiera Załącznik nr 1  do SOWUZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące Części :

Część  1 – Warzywa i owoce świeże

Część  2 – Artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)

Część  3 –  Pieczywo

Miejsce dostawy: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.

Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia również innego asortymentu jeżeli będzie taka potrzeba.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia ( zał.nr 1 do SOWUZ) oraz w formularzu asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SOWUZ ).

Zamawiający  wymaga złożenia oświadczenia o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2015 poz. 594 z późn. zm.).

Artykuły będące przedmiotem zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz powinny odpowiadać normom branżowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu.

Termin przydatności produktów w dniu dostawy musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnej części – Załącznik nr 1 do SOWUZ.

Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości  znajduje się w  Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr  2  . Szczegółowe wymagania jakościowe co do asortymentu i warunki dostawy znajdują się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać na poszczególne Części. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie elementy asortymentu dla danej Części i które do oferty będą mieć załączoną wypełnioną odpowiednią Część z załącznika  nr 2.  Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji w wybranej Części spowoduje odrzucenie oferty

Jeden oferent może złożyć ofertę na wszystkie części  lub tylko na wybrane przez siebie części.

II. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia : Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami   (dopuszcza się składanie zamówienia w formie e-mail lub przez telefon ).

III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.02.2022r., do godz. 12.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Każda Część  będzie oceniana osobno.

Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przezWykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

 Zamawiający w ramach każdej Części dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o powyższy wzór ( pkt.14.2)

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 4 do SOWUZ
 2. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 5 do SOWUZ)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

 VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

W ramach Części I Warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
„Straush” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, Mszana Górna 522 07.02.2022 godz. 09.45 51.613,00

W ramach Części II Artykuły różne

Nie wpłynęła żadna oferta.

 W ramach Części III  Pieczywo

Nie wpłynęła żadna oferta.

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla w dniu 07.02.2022r. o godz. 12.30 otworzyła kopertę z ofertą. Dokonała sprawdzenia oferty pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z SOWUZ. Oferta spełniła wszystkie określone w zapytaniu wymogi.

W ramach Części I Warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto Liczba punktów
„Straush” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, Mszana Górna 522 07.02.2022 godz. 09.45 51.613,00 100 pkt.

Do realizacji została  wybrana wyżej wymieniona oferta.

W ramach Części II Artykuły Różne

Brak ofert.

W ramach Części III Pieczywo

Brak ofert.

 Data sporządzenia protokołu postępowania: 08.02.2022r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty