logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – lekarze

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 17. 12.2019r.

Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia lekarzy dyżurujących w ośrodku stacjonarnym, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 17.12.2019r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi lekarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie dyżurów pod telefonem:
 1. dyżury w oddziale stacjonarnym w dni robocze ( od pon. – pt. ) w godz. 15.30 – 7.00 następnego dnia lub od 15.30 do 8.00 następnego dnia,
 2. dyżur w oddziale stacjonarnym w dni ustawowo wolne ( soboty, niedziele, święta ) 24 godzinne ( w godz. od 08.00 do 08.00 dnia następnego ).

Dyżury powiązane będą z wyjazdami interwencyjnymi do podopiecznych znajdujących się pod opieką domową. Wyjazdy te będą oddzielnie opłacane.

 1. Opis dyżuru w oddziale stacjonarnym.

Dyżur lekarski jest dyżurem pod telefonem z obowiązkowym jednym , w ciągu 12 godzin dyżuru , przyjazdem do ośrodka stacjonarnego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu i zrobieniem wizyty lekarskiej u wszystkich podopiecznych ( mieści się w opłacie za czuwanie). Oferent ma również  obowiązek przyjazdu w dni wolne od pracy na drugi wieczorny obchód oraz na każde wezwanie w sytuacji interwencji, z tym, że takie przyjazdy będą dodatkowo płatne ( każdy równowartość jednej wizyty lekarskiej). Oferent może przez cały okres dyżuru przebywać na terenie ośrodka stacjonarnego jeżeli tak woli ale nie może to mieć wpływu na podwyższenie ceny.

 1. Lekarz będący na dyżurze pod telefonem będzie również zobligowany do wyjazdów interwencyjnych lub stwierdzenia zgonu  do podopiecznych będących w opiece domowej.
 2. Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia,  Wielki Piątek , Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester będzie dodatkowo opłacany , tj. stawka godzinowa za pracę  będzie podniesiona o 50%.
 • Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021r. w zaoferowanej  przez Oferenta liczbie dni w miesiącu. Zaoferowana liczba dni w miesiącu jest traktowana jako przeciętna liczba miesięcznych dyżurów. Liczba przepracowanych dni w miesiącu będzie każdorazowo ustalana ze zleceniodawcą.

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.01.2020r., do godz. 10.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

Do wyboru oferty brana będzie pod uwagę wartość jednego dyżuru brutto wyliczona wg wzoru: 12 h czuwania pod telefonem * stawka za 1h czuwania + stawka za jeden przyjazd interwencyjny.

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa wartość dyżuru brutto

C = —————————————————-   x 100

Wartość dyżuru  w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Zostaną wybrane oferty kolejno z największą liczbą punktów.

Zleceniobiorca dysponuje następującą liczbą  dyżurów pod telefonem do obsadzenia:

średnio 35 dyżurów  w miesiącu, w całym okresie realizacji łącznie 699 dyżurów.

Zamawiający dokona wyboru ofert tych  Wykonawców, których oferty  uzyskają najwyższą liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby dyżurów  wskazanych powyżej i których stawki nie przekraczają budżetu zaplanowanego przez Zamawiającego na ten cel.

Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 6 do 10  osób  w zależności od tego ile dyżurów zaoferują Oferenci.

 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. posiadają min. specjalizację lekarską st. I lub są w trakcie robienia tej specjalizacji,
 3. posiadają doświadczenie w pracy  zawodowej min. 1 rok
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.
 5. W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena 1 dyżuru 12 h z jednym przyjazdem dodatkowym
Janina Kotaś – Smak 30.12.2019 80 360
Katarzyna Czekajska-Zarębska 02.01.2020 90 360
Łukasz Umiński 03.01.2020 48 360
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk , Iwona Łuczak w dniu 07.01.2020r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 08.01.2020r. komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena 1 dyżuru 12 h z jednym przyjazdem dodatkowym ocena
Janina Kotaś – Smak 30.12.2019 80 360 100 pkt.
Katarzyna Czekajska-Zarębska 02.01.2020 90 360 100 pkt.
Łukasz Umiński 03.01.2020 48 360 100 pkt.

 

Do realizacji zostały wybrane wszystkie oferty. Ponieważ w dalszym ciągu pozostaje 200 godzin dyżuru w miesiącu do obsadzenia, Zamawiający ogłosi ponowne zapytanie.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 08.01.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty