logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – drugie zapytanie na dostawę leków

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr zapytanie nr 07/2020/EFS/9.2.5

ogłoszonego dnia 07.02.2020r.

Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawców środków medycznych, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 07.02.2020r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki hospicyjnej.
 2. Miejsce dostawy: apteka w Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.
 3. Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu jak również możliwość zmiany asortymentu w razie konieczności w granicach określonych wartością umowy. Leki nie ujęte w specyfikacji stanowiącej Załącznik Nr 2 do SOWUZ będą dostarczane po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający ma prawo modyfikować ilości zamówionych leków oraz ich dawki w granicach całkowitej wartości umowy.
 4. Zapotrzebowanie będzie składane drogą e-mail.
 5. Zamawiający ma zarejestrowaną aptekę, która będzie bezpośrednim odbiorcą towaru.
 6. Wszystkie dostarczane leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz preparaty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych, pomocniczych) oraz posiadać co najmniej 2 letnie terminy ważności.
 7. Wraz z każdą zmianą cen urzędowych na leki, wprowadzoną przez Ministra Zdrowia Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie o niej Zamawiającego w najbliższych 3 dniach od zmiany cen urzędowych.
 8. Towar powinien być dostarczony w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Leki i towary nagłej potrzeby powinny być dostarczone nie później niż w ciągu 5 godziny od złożenia zamówienia. W nagłych przypadkach zamówienie może być składane telefonicznie.
 9. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w chwili zamówienia, którymś z asortymentów, zwłaszcza nie będzie dysponował którymś z leków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na ten asortyment do innego dostawcy.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu pomyłkowo wydanego lub nie odpowiadającego jego oczekiwaniom jakościowym. W takim przypadku nastąpi korekta zamówienia, będącego podstawą do wystawienia faktury VAT.
 11. Szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem ilości znajduje się w Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SOWUZ.
 • Termin realizacji zamówienia:

 Okres realizacji zamówienia: Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – zgodnie ze składanymi bieżącymi zamówieniami (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, e-mail lub przez telefon).

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.02.2020r., do godz. 12.00,

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium cena (C) – waga 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = —————————————-   x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe

Zamawiający odrzuci ofertę:

 1. której treść nie odpowiada treści SOWUZ,
 2. zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie udowodni realności tej ceny, gdy Zamawiający o to poprosi.
 3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistych omyłek.
 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym mogą dostarczać przedmiot Zamówienia do apteki szpitalnej.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w załączniku nr 3 do SOWUZ
 3. nie są powiązani z Zamawiającym (Oświadczenie – załącznik nr 4 do SOWUZ)
 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA , ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 17.02.2020 godz. 12.30 38.075,41
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie: Beata Bandura, Krzysztof Madejczyk, Małgorzata Czapla w dniu 17.02.2020r. o godz. 12.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 24.02.2020r. komisja dokonała przeglądu oferty pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający wybrał ofertę do realizacji pomimo iż kilka pozycjach lekowych Oferent nie był w stanie zaoferować. Złożoną ofertę zaakceptowała również Pani Grażynę Bubel – Farmaceuta Zamawiającego. Asortyment lekowy zgodnie z zapisami SOWUZ, może ulegać zmianie w granicach wartości umowy: „Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu jak również możliwość zmiany asortymentu w razie konieczności w granicach określonych wartością umowy”. 

Data sporządzenia protokołu postępowania: 24.02.2020r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty