logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi pralnicze

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi pralnicze

nr 02/EFS 9.2.1/2022

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 22.12.2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.12.2021r. do dnia 22.12.2021r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.12.2021r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
FHU Kontrast Jarosław Puda, 43-100 Tychy 21.12.2021 godz. 12.00  69.850,00
DILIGERE Sp. z o.o. , ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec 20.12.2021 godz. 16.05 46.570,00
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 23.12.2021r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 22.12.2021r.