logo Europejskich Funduszy Społeczny

Usługi pielęgniarsko – rehabilitacyjne opieki środowiskowej dla osób niesamodzielnych

Do skorzystania ze wsparcia projektowego zapraszamy w pierwszej kolejności osoby 60+ wykluczone, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne ze względu na choroby, wiek, w tym osoby niepełnosprawne. wymagające opieki zdrowotnej lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego wg skali Barthel (0-80pkt). Pierwszeństwo mają osoby 65+ o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

 Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe w Powiecie M. Sosnowiec. 

Okres realizacji projektu: 20.02.2020-31.12.2023

Usługi pielęgniarsko – rehabilitacyjne opieki środowiskowej dla osób niesamodzielnych prowadzonych będą w miejscu zamieszkania przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po ponownej ocenie stanu zdrowia, pod warunkiem, że nie będzie osób w kolejce oczekujących na wsparcie.

Zakres wsparcia zostanie ustalony we współpracy z lekarzem POZ i na podstawie jego skierowania, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Rekrutacja:

w czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: CUS w Sosnowcu, ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 131,

pokój B54 tel. 32 832 94 06

Do rekrutacji należy złożyć:

  1. Skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty
  2. Karta oceny wg skali Barthel – wypełnia lekarz kierujący
  3. Formularz rekrutacyjny
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  5. Oświadczenie uczestnika projektu
  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  7. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
  8. Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Złożenie dokumentów na etapie formalnej rekrutacji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Realizacja w ramach projektu: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Powiecie M. Sosnowiec”, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.06-24-05A6/18-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. 

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!