Regulamin darowizn

Regulamin przyjmowania darowizn przez Hospicjum Sosnowieckie im.św.Tomasza Ap.

§ 1

Stowarzyszenie Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. (  41-218 Sosnowiec, ul.mjr H. Hubala Dobrzańskiego 131, KRS 00000567979 ) zwane dalej Obdarowanym może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

Darowizny na rzecz Obdarowanego mogą być dokonywane w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.

Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.

Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

Darowiznę finansową można dokonać w następujący sposób:

1) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności PayU,

2) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy stowarzyszenia  o numerze: 30 2490 0005 0000 4530 2242 6524. W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia”.

§ 3

Darowizna rzeczowa

Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub osoby upoważnione przez Zarząd.

Przekazanie Darowizny zostaje dokonane na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Darczyńcą a stowarzyszeniem.

§ 4

Cele darowizny

Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zgodnie z § 8 Celem stowarzyszenia w rozumieniu art.4 ust.1 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 ) jest :

– pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalność charytatywna i dobroczynna

– ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– działalność kulturalna

– kult religijny, w tym w szczególności opieka duchowa dla podopiecznych, propagowanie wartości chrześcijańskich

– działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu

§ 5

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest stowarzyszenie, zwanym „Administratorem”.

Darczyńca może skontaktować się z Administratorem drogą pocztową, pisząc na adres
e-mail: sekretariat@hospicjum.sosnowiec.pl

Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych.

Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.

Podanie imienia i nazwiska przy przekazywaniu darowizny online przez stronę internetową Obdarowanego jest obowiązkowe.

Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do osób trzecich.

§ 6

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.