logo Europejskich Funduszy Społeczny

Wybór oferenta – usługi pralnicze 2023

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 04/EFS 9.2.1/2023

ogłoszonego dnia 23. 12.2022r.

Świadczenie usług pralniczych w ramach realizacji projektu pn: Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia dostawcy usługi prania, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 23.12.2023r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia  2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych z zachowaniem barier bakteriologicznych oraz norm i parametrów wymaganych dla bielizny szpitalnej wraz z transportem, a w szczególności:

1.1. moczenie, pranie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej, odzieży personelu,

1.2. pranie i dezynfekcja  poduszek, kołder, kocy,  bielizny zakażonej,

1.3. zmiękczanie koców,

1.4. odbiór bielizny brudnej z magazynu bielizny brudnej Zamawiającego oraz załadunek i transport na koszt Wykonawcy do pralni Wykonawcy.

1.4.1 Bielizna skażona będzie umieszczana przez Zamawiającego w workach koloru czerwonego lub w workach samo rozpuszczalnych dostarczanych przez Wykonawcę,

1.4.2. pozostała bielizna będzie umieszczana w workach koloru niebieskiego.

1.5. dostarczanie i rozładunek (na koszt Wykonawcy) czystej bielizny do magazynu czystej bielizny Zamawiającego. Zamawiający wymaga bezwzględnie zwrotu własnej bielizny szpitalnej , wydanej do prania !

1.5.1. Bielizna wyprana musi być poskładana i odpowiednio zapakowana przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie (np. worek foliowy przezroczysty, biały) oraz opisana rodzajowo z tym, że Zamawiający wymaga, aby poszwy pakowane były po 10 szt., prześcieradła po 20 szt., poszewki po 20 szt., w jednym worku nie więcej niż 50 szt. Na workach ma być podana informacja o asortymencie, ilości i wadze.

 1. Do bielizny szpitalnej zalicza się:

2.1. bielizna pościelowa (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, piżamy),

2.2. bielizna skażona (bielizna używana przez pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym zakażeniem),

2.3. odzież ochronna personelu (ubrania lekarskie, bluzy, spodnie, spódnice, fartuchy),

2.4. poduszki,

2.5. koce, kołdry

2.6. ręczniki

 1. Szacunkową łączną ilość suchej bielizny oddanej do prania w całym okresie realizacji znajduje się w formularzu oferty w załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 30%. W takim przypadku wartość umowy ulegnie proporcjonalnej zmianie.

 1. Odbiór brudnej bielizny szpitalnej odbywać się będzie 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i piątki od godz. 7:00 do godziny 15:00. Dostawa czystej bielizny szpitalnej odbywać się będzie przy odbiorze brudnej bielizny.

4.1. W przypadku, kiedy w wyznaczonym dniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy odbiór bielizny brudnej odbędzie się przed dniem ustawowo wolnym od pracy, a dostawa czystej bielizny po dniu ustawowo wolnym od pracy.

 1. Bielizna szpitalna będzie wydawana i przyjmowana na podstawie specyfikacji ilościowo-asortymentowej.
 2. Usługa ma być wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny.
 3. Wykonawca będzie stosował środki piorące i dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania tj.: wykazujących działanie bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F), wirusobójcze (V), prątkobójcze (Tbc), posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny.
 4. Stosowane procedury muszą eliminować występowanie ogniw lub źródeł zakażeń, zapobiegać powstaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych.
 5. Środki transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej, winny być oddzielne lub posiadać szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.
 6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do przeprowadzania sprawdzających kontroli w zakresie stosowania przez Wykonawców środków czystościowych, piorących, dezynfekcyjnych oraz sposobu przewozu bielizny szpitalnej w zakresie zgodności z wymogiem opisanym w pkt. 10.

11.Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę pralniczą w zakresie jakości wykonanej usługi i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli; Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy.

 1. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem odbywać ma się zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, bezwzględnie przestrzegając zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Wykonawca musi posiadać pozytywną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem spełniania warunków sanitarnych środków transportu, którymi wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania.
 3. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej na świadczenie usług pralniczych we wskazanym zakładzie pralniczym.

II. Termin realizacji zamówienia:

1.Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2023r.

 1. Odbiór i przywóz prania odbywać się będzie w ośrodku stacjonarnym przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu

 III. Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjumsosnowiec.pl

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2023r., do godz. 12.00 ,

V. Kryterium oceny ofert:

W wyborze oferty przyjmuje się jedno kryterium : cena

 1. cena (C) – waga 100 %

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

       Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

VI. Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki udziału w   postępowaniu, tj:

 1. dysponują co najmniej: dwoma (2) środkami transportu przeznaczonymi do przewozu czystej i brudnej bielizny, lub jednym (1) środkiem transportu przeznaczonym do przewozu czystej i brudnej bielizny, w taki sposób by uniemożliwić kontakt brudnej bielizny szpitalnej z czystą bielizna szpitalną.
 2. Posiadają stosowne pozwolenia na świadczenie usług prania.
 1. Z postępowania wykluczeni są Oferenci :
 1. Którzy są powiązani z Zamawiającym ( wg oświadczenia nr 3)
 2. Którzy podlegają wykluczeniu wg załącznika nr 4

VII. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

 W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
FHU Kontrast Jarosław Puda, 43-100 Tychy 29.12.2022 godz. 11.00 51.095,00
DILIGERE Sp. z o.o. , ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec 03.01.2023 godz. 11.50 36.680,00
CitoNet-Śląski Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 35, 41-250 Czeladź 02.01.2023 godz. 9.30 60.524,80

VIII. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.

1.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

             Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

2.Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura, Małgorzata Czapla , Krzysztof Madejczyk w dniu 05.01.2023r. o godz. 12.30 otworzyła koperty z ofertami. W dniu 09.01.2023  komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Złożone oferty spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ocena
FHU Kontrast Jarosław Puda, 43-100 Tychy 29.12.2022 godz. 11.00 51.095,00 71,78 pkt.
DILIGERE Sp. z o.o. , ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec 03.01.2023 godz. 11.50 36.680,00 100 pkt.
CitoNet-Śląski Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 35, 41-250 Czeladź 02.01.2023 godz. 9.30 60.524,80 60,60 pkt.

 

Do realizacji została wybrana oferta firmy DILIGERE Sp. z o.o. ul. Korczaka 5 , 41-200 Sosnowiec

Data sporządzenia protokołu postępowania: 09.01.2023r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty