logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – trzecie zapytanie na usługi pielęgniarskie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2021/EFS/9.2.6
W wyznaczonym terminie , tj. w okresie od 27.01 do 12.02.2021r.  do godz. 15.00 wpłynęła tylko jedna oferta od Pani Małgorzaty Ziętarskiej. Oferta obejmuje 25 h w miesiącu z ceną 70 zł/h. Oferta spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i w dniu 15.02.2021 została wybrana do realizacji przez komisję konkursową.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
w ramach zapytania nr 01/2021/EFS/9.2.6

ogłoszonego dnia 27. 01.2021r.

Świadczenie usług pielęgniarskich w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

Podmiot prowadzący postępowanie: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131

W celu wyłonienia pielęgniarek do opieki domowej, Hospicjum Sosnowieckie w dniu 27.01.2021r. ogłosiło zapytanie ofertowe w trybie zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Usługa pielęgniarska ma być świadczona  w domach podopiecznych.

Opieka będzie sprawowana przy współpracy z lekarzami POZ na zasadach jakie obowiązują w opiece długoterminowej.

Pielęgniarka będzie współpracować w zespole opiekuńczym składającym się z pielęgniarki, opiekunki i rehabilitanta.

Opis usługi w opiece środowiskowej

Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Liczba wizyt tygodniowych u jednego podopiecznego będzie ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem – średnio 2-3 wizyty w tygodniu. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku pielęgniarki w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1.

Praca w takie dni jak Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Piątek , Wielka Sobota, Święta Wielkanocne, Sylwester i Nowy Rok będzie dodatkowo opłacany , tj. stawka godzinowa za pracę będzie podniesiona o 50%.

 • Termin realizacji zamówienia:

Usługa ma być świadczona w okresie od podpisania umowy do  31.12.2021r.  zgodnie ze  zgłoszonym zapotrzebowaniem na wizyty pielęgniarskie. 

 • Informacja o upublicznieniu zapytania.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia  2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

www.hospicjum.sosnowiec.pl

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 • Termin składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.02.2021r., do godz. 15.00 ,

 • Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

 1. cena (C) – waga 100 %

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usługi podaną przez Oferentaw ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena jednostkowa brutto

C = —————————————————-   x 100

Cena w badanej ofercie

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferenta, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą, największą  liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi dodatkowo negocjacje cenowe.

           

Zleceniobiorca dysponuje następującą liczbą  godzin pracy:

 1. średnio 350 godzin w miesiącu.
 2. Zamawiający dokona wyboru ofert tychWykonawców, których oferty  uzyskają najwyższa liczbę punktów aż do zabezpieczenia pełnej liczby godzin wskazanych powyżej.
 3. Zamawiający przewiduje zatrudnienie od 5 do 10 osób w zależności od zaoferowanych przez Oferentów liczb godzin.
 • Warunki do spełnienia przez Oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie ,
 3. posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej  min. 2 lata
 4. posiadają zdolność do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku gdy Oferent jest podmiotem prawnym zobligowany jest wskazać osoby, które będą świadczyć usługę i każda osoba musi spełnić warunki określone w pkt. 1-4

 • Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące  oferty:

Nazwa Oferenta Data wpływu oferty Ilość zaoferowanych godzin w miesiącu
Małgorzata Ziętarska 11.02.2021 godz. 13.10 25
 • Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań.
  1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Oferentów.

Zgodnie z zapisami pkt. VII zapytania ofertowego Oferenci złożyli stosowane oświadczenie (załącznik nr 5 prawidłowo podpisany).

Oferenci , oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia w dokumentacji ofertowej.

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań ze strony Zamawiającego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej oferty oświadczyli, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawców czynności związanych z przygotowaniem złożonych ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe członków komisji z Wykonawcą rozumie się w szczególności

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wybór oferty.                                                                       

Komisja w składzie : Beata Bandura,  Małgorzata Czapla, Agnieszka Szopa w dniu 12.02.2021r. o godz. 15:30 otworzyła kopertę z ofertą, która wpłynęła. W dniu 15.02.2021r. komisja dokonała przeglądu oferty pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Oferta spełniła warunki formalne i została dopuszczona do oceny merytorycznej.

Nazwa Oferenta Ilość zaoferowanych godzin w miesiącu Cena za 1 h Ilość otrzymanych punktów
Małgorzata Ziętarska 25 70 zł 100 pkt.

 

Do realizacji została wybrana oferta Pani Małgorzaty Ziętarskiej, ponieważ spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Data sporządzenia protokołu postępowania: 15.02.2021r.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

 1. a) Załącznik nr 1 – Oświadczenia członków komisji Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
 2. b) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 3. c) Załącznik nr 3 – Złożone oferty

Podpisy komisji kwalifikacyjnej:

Beata Bandura
Małgorzata Czapla
Agnieszka Szopa