logo Europejskich Funduszy Społeczny

Projekt EFS 8.3.2

Szanowni Państwo.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.  w latach 2021-2023 będzie realizować projekt z zakresu rehabilitacji kardiologicznej pod nazwą:

Aktywizacja zawodowa poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji dla osób z chorobami układu krążenia zamieszkałymi w województwie śląskim

Projekt będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Numer projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-02ED/19-006.

Realizator Projektu: HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM ŚW. TOMASZA AP,

Miejsce realizacji projektu: SOSNOWIEC, UL. MJR HENRYKA HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO 131

Projekt będzie realizowany w okresie 03.04.2021 – 31.07.2023

Wartość projektu: 717 463,65 zł.

Dofinansowanie z UE: 609 844,10 zł.

I etap obejmuje szkolenie fizjoterapeutów.

II etap obejmuje realizację rehabilitacji dla osób zakwalifikowanych do projektu.

Planowany czas rozpoczęcia zajęć rehabilitacyjnych to czerwiec 2021, pod warunkiem, że warunki związane z pandemią COVID-19 na to pozwolą.

Projekt adresowany jest do osób:

– z terenu całego województwa śląskiego

– w wieku od 40 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,

– dotkniętych problemami rozpoznanymi jako choroby układu krążenia (ICD-10: I20, I21, I24, I25, I50).

– które nie korzystały  w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do uczestnictwa w projekcie ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu wymienionych wyżej jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON.

– które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii, udzielającego świadczeń w Projekcie).

Wartość projektu 717 463,65zł. Dofinansowanie ze środków UE 609 844,10 zł.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu zostaną opublikowane w kwietniu 2021r.

telefon kontaktowy w sprawie projektu: 798 805 288

Dokumenty rekrutacyjne: