Informacja o realizowanym projekcie unijnym : „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego”

Informujemy iż w dniu 10.11.2016r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. „ Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś priorytetu X , Działanie 10.2. , Poddziałanie 10.2.1. ).

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób chorych. W ramach przedmiotowego projektu możliwa będzie aktywizacja osób wymagających wsparcia poprzez dostosowanie budynku do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności, wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do jego

prawidłowego funkcjonowania.

Centrum zapewni dostęp do usług opiekuńczych w lokalnej społeczności. Będzie miejscem pobytu dziennego i całodobowego, krótkookresowego oraz miejscem wsparcia socjalnego w formie mieszkania wspomaganego, służącym przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (opieka wyręczająca).

Szczegółowy zakres oferty CUS obejmie kilkanaście usług mających na celu aktywizację społeczną i/lub zawodową społeczności lokalnej na obszarze oddziaływania projektu:

1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez zapewnienie kilkugodzinnej opieki dziennej i krótkoterminowej wyręczającej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi, umożliwiając w ten sposób pozostanie na rynku pracy ich opiekunom.

2.Szkolenia dla rodzin z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, aby przygotować ich na powrót najbliższych do domu po zakończonym ściśle określonym pobycie w centrum wsparcia(w części dziennej lub całodobowej).

3.Aktywizacja zawodowa poprzez szkolenie osób bezrobotnych na opiekunów osób niesamodzielnych, starszych i chorych.

4.Porady psychologiczne dla osób będących pod opieką Centrum, dla ich rodzin i opiekunów oraz dla osób, które nabyły niepełnosprawność, dla osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

5.Rehabilitacja społeczna, usprawniająca dla osób będących pod opieką centrum, aby poprawić ich komfort codziennego życia i ułatwić wykonywanie codziennych czynności.

6.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób starszych pragnących jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną.

7.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób po przebytych chorobach, przywracająca zdolność do pracy.

8.Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych.

9.Doradztwo dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w zakresie uzyskania wszechstronnego wsparcia w innych placówkach.

10.Zorganizowanie mieszkania wspomaganego w postaci mieszkania wspieranego, stanowiące formę rehabilitacji społecznej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierającej proces ich integracji społecznej i zawodowej dla os. które znalazły się w kryzysowej sytuacji i stanowiących alternatywę dla domów opieki dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową, wymagają pomocy w codziennym całodobowym funkcjonowaniu.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie powstanie stacjonarnego ośrodka wsparcia, z którego pomocy , w różnej formie, w pierwszym roku działalności będzie mogło skorzystać 406 osób.

Łączna wartość projektu zgodnie z podpisaną umową wyniesie 8.823.735,52 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 5.460.421,85 zł brutto.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
anioł
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"