Informacja o realizowanym projekcie unijnym : „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego”

Informujemy iż w dniu 10.11.2016r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. „ Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś priorytetu X , Działanie 10.2. , Poddziałanie 10.2.1. ).

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób chorych. W ramach przedmiotowego projektu możliwa będzie aktywizacja osób wymagających wsparcia poprzez dostosowanie budynku do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności, wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do jego

prawidłowego funkcjonowania.

Centrum zapewni dostęp do usług opiekuńczych w lokalnej społeczności. Będzie miejscem pobytu dziennego i całodobowego, krótkookresowego oraz miejscem wsparcia socjalnego w formie mieszkania wspomaganego, służącym przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (opieka wyręczająca).

Szczegółowy zakres oferty CUS obejmie kilkanaście usług mających na celu aktywizację społeczną i/lub zawodową społeczności lokalnej na obszarze oddziaływania projektu:

1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez zapewnienie kilkugodzinnej opieki dziennej i krótkoterminowej wyręczającej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi, umożliwiając w ten sposób pozostanie na rynku pracy ich opiekunom.

2.Szkolenia dla rodzin z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, aby przygotować ich na powrót najbliższych do domu po zakończonym ściśle określonym pobycie w centrum wsparcia(w części dziennej lub całodobowej).

3.Aktywizacja zawodowa poprzez szkolenie osób bezrobotnych na opiekunów osób niesamodzielnych, starszych i chorych.

4.Porady psychologiczne dla osób będących pod opieką Centrum, dla ich rodzin i opiekunów oraz dla osób, które nabyły niepełnosprawność, dla osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

5.Rehabilitacja społeczna, usprawniająca dla osób będących pod opieką centrum, aby poprawić ich komfort codziennego życia i ułatwić wykonywanie codziennych czynności.

6.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób starszych pragnących jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną.

7.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób po przebytych chorobach, przywracająca zdolność do pracy.

8.Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych.

9.Doradztwo dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w zakresie uzyskania wszechstronnego wsparcia w innych placówkach.

10.Zorganizowanie mieszkania wspomaganego w postaci mieszkania wspieranego, stanowiące formę rehabilitacji społecznej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierającej proces ich integracji społecznej i zawodowej dla os. które znalazły się w kryzysowej sytuacji i stanowiących alternatywę dla domów opieki dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową, wymagają pomocy w codziennym całodobowym funkcjonowaniu.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie powstanie stacjonarnego ośrodka wsparcia, z którego pomocy , w różnej formie, w pierwszym roku działalności będzie mogło skorzystać 406 osób.

Łączna wartość projektu zgodnie z podpisaną umową wyniesie 8.823.735,52 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 5.460.421,85 zł brutto.