Zatrudnimy pracownika ds. osobowych

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zatrudni pracownika do spraw osobowych

Oczekujemy:

 • znajomości aktualnych przepisów prawa pracy,
 • zaangażowania i chęci nauki,
 • znajomości pakietu MS Office (Word, Excel),
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji, nastawienie na efektywną współpracę i wymianę informacji,
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe lub ukończone kursy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej oraz kompleksowa obsługa pracowników w tym m.in. tworzenie dokumentacji pracowniczej (sporządzanie umów zleceń i umów o pracę, zakresów obowiązków, porozumień, świadectw pracy)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy: rozliczeń w zakresie nieobecności pracowniczych, urlopów i zwolnień lekarskich,
 • ewidencjonowanie badań lekarskich i szkoleń bhp oraz kontrola ich terminów,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, staży, prac interwencyjnych itp.,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami i stażami odbytymi w Hospicjum,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z RODO (obowiązki informacyjne związane ze sprawami personalnymi),
 • terminowe wprowadzanie harmonogramów czasu pracy do programu i sprawdzanie ich poprawności.

Oferujemy:
współpracę na podstawie umowy o pracę po okresie próbnym,
możliwość rozwój zawodowego i podniesienia kwalifikacji

Termin składania aplikacji: 25 sierpień 2023r.

Kontakt: tel. 32 832 94 28; e-mail: kadry@hospicjum.sosnowiec.pl

W temacie aplikacji proszę wpisać: Pracownik Działu Kadr

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w CV w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przekazanie danych osobowych przekraczających wykaz danych wskazanych w art. 22(1) Kodeksy pracy, oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. H. Dobrzańskiego 131, 41-218 Sosnowiec. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. H. Dobrzańskiego 131, 41-218 Sosnowiec lub drogą e-mailową pod adresem: zarzad@hospicjum.sosnowiec.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie nie spowoduje braku możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.